بیانیە هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان در خصوص اعتراضات و رویدادهای عبادان و الاحواز

کلید سیاست اسمیلاسیون، سرکوب، اشغال و استعمارگری از دوران رضاخان در انقلاب سفید زدە شدە و جمهوری اسلامی نیز عینا همان سیاست را البته با سیاق دیگری دنبال می کند.

حدود صد سال از اشغال خاک و سرزمین ملل غیر فارس (( کورد، بلوچ، عرب الاحوازی، تورک آزربایجانی، کاسپین، تورکمان و … )) توسط اشغالگران ایرانی با زور سرکوب و اسلحە میگذرد، اما این ملل هیچگاه ، زیر سلطە استبداد و اشغالگری ایرانیان سر خم نکردە و از هر طریق ممکنی در جهت نیل بە آزادی و استقلال خود بە مبارزە و قیام برخاستەاند (( قیامهای: اسماعیل آقای سمکو، پیشوا قاضی محمد، شیخ خزعل، جعفر پیشەوری، میرزا کوچک خان جنگلی، دوست محمد خان بارکزایی، عثمان آخوند و …))

در روزهای اخیر و در پی فاجعە دردناک فروریختن ساختمان متروپل عبادان کە منجر بە جان باختن و قربانی شدن دهها نفر شد، ملت قهرمان عرب الاحواز بار دیگر بە نشانە اعتراض بە ناکارآمدی رژیم ایران و اشغال سرزمین الاحواز، بە خیابانها آمدەاند و آزادی را فریاد میزنند.

حادثە متروپل عبادان و بی توجهی رژیم اشغالگر ایرانی بە مصدومان و جانباختگان زیر آوار و اعزام نیروهای سرکوب و ضد شورشی بجای نیروهای امداد، سندی غیر قابل انکار و دال بر اینست کە: اشغالگران ایرانی، دید و نگاهشان بە همەی ملت عرب الاحواز و ملل غیر فارس سیاسی و امنیتی ست و همە را دشمن و ضد خود میپندارند و در راستای از بین بردن این ملل از هر فرصتی در جهت سرکوب و نابودی استفادە میکنند.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، ضمن تسلیت بە ملت الاحواز و مردمان عرب در عبادان، پشتیبانی خود را از خواستەهای بر حق و ملی، ملت عرب الاحواز اعلام میدارد و با درک واقعی از درد مشترک مابین کورد و عرب الاحوازی خود را در غم از دست دادن عزیزان عرب در عبادان شریک میداند.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، جنبش کوردستان، الاحواز و دیگر ملل غیرفارس را جدای از همدیگر نمیداند و بر این باورست کە رمز پیروزی و شکست دشمن مشترک (ایران) در گرو اتحاد، انسجام و همصدایی ما بعنوان ملل غیر فارس است و بە باور ما حمایت از اعتراضات الاحواز ، وظیفە همەی ما مردم سرزمینهای تحت اشغال ایران است تا جهت براندازی کامل استعمارگر ایرانی در صفوفی متحد و در کنار یکدیگر بایستیم.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان
اتحاد انقلابیون کوردستان
جنبش رهایی بخش دمکراتیک کوردستان
حزب میهن پرستان کوردستان
سازمان یارسانی یاری کورد
جنبش استقلال طلبان کوردستان

١١ جوزردان ٢٧٢٢ کوردی
١ ژوئن ٢٠٢٢ میلادی

#عبادان_تسلیت
#برج_متروپل

Comments

comments

پاسخی بگذارید