نە میبخشیم نە فراموش میکنیم، هنوز بند پوتینهایتان را در کوردستان باز نکردەاید جناب بنی صدر

 

جمال پورکریم ، رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان:

از رضا خان و پهلوی تا خمینی و خلخالی و بنی صدرشان، از هیچ جنایتی علیە ملت کورد دریغ نورزیدەاند و فتوای جهادشان یک بار تحت عنوان تمامیت ارضی و تمامیت خواهی ایرانی و یک بار دیگر تحت عنوان جهاد علیە کفار بە اجرا درآمدە است.

کورد بە همان سیاق ادامە دارد، با مرگ بنی صدر نیز، همچنان کە با مرگ خمینی فتوای جهادش علیە ملت کوردستان پایان نیافت و قتل و عام و ژینوساید ملت

پاسدار و ارتشی و سپاهی اشغالگر ایرانی ، اگر چە بە خیال خامشان غائلە کوردستان پایان یافتە اما همچنان بند پوتینهایشان را باز نکردەاند و جنایات ایرانیان در کوردستان ادامە دارد.

اما ما بعنوان ملت کورد ، نە هیچگاه فراموش میکنیم و نە هیچوقت میبخشیم و تارسیدن بە آزادی و استقلال و تاسیس کشور کوردستان،همچنان ضد انقلابتان و ایران جعلی تان خواهیم ایستاد .

روز عزا و مرگتان روز جشن و شادی ماست، اما کاش بە مرگ طبیعی نمیمردید و همانند صدام،در دادگاه ما زیر حکم مرگتان را امضا میکردیم.

Comments

comments

پاسخی بگذارید