پاسخ جمال پورکریم رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە رضا پهلوی

در پانزدهم اوریل ١٩١۶ در قراردادی بە نام سایکس پیکو بخشی از کوردستان تجزیە و اشغال شد و در بیست و چهارم جولای ١٩٢٣ در قراردادی دیگر بنام لوزان بار دیگر کوردستان تجزیە و مابین چهار کشور ایران، تورکیە، عراق و سوریە تقسیم شد و بخشی از آن نیز بە سوڤیەت واگذار شد و عملا کوردستان بە تصرف و اشغال چندین کشور تازە تاسیس درامد .
اکنون تاریخ قراردادهای صد سالە سایکس پیکو و لوزان طبق قراردادهای بین المللی بە پایان رسیدە و ملت کورد در شرایط حساس و سرنوشت ساز تاریخی برای تشکیل دولت مستقل و متحد و یکپارچە کوردستان قرار گرفتە است.

اما جغرافیایی کە اکنون نام ایران بر آن نهادە شدە است قدمت آن بە کمتر از صد سال میرسد و در بیست و سوم دسامبر ١٩٣۴ میلادی در زمان رضا شاه نام پرشیا بە ایران تغیر نام دادە شد تا براحتی بتوانند بنام ایرانی بر دیگر ملتها تسلط پیدا کنند و سیاست و شعار یک ملت، یک زبان و یک پرچم و جغرافیای واحد را بر ملتهای تحت اشغال تحمیل کنند تا بدین شیوە تمامی آن ملتها هویت خود را بعنوان قومی از ملت فارس در آیینە کشوری بنام ایران پیدا کنند و با فراموش کردن تاریخ و هویت واقعی خویش در فرهنگ پرشین حل شوند .
با نگاهی گذرا بە تاریخ یکصد سال گذشتە، البتە بدون تحریف و بە شیوەای متمدنانە و بە دور از تعصب داشتە باشیم ، و با تکیە بر اسناد و ادلات تاریخی، براحتی میتوان بە این واقعیت پی برد کە جغرافیایی را کە اکنون نام ایران را بر آن نهادەاند و مردمان ساکن در این جغرافیا را ایرانی خطاب میکنند ، در واقع سرزمین ملتهای کورد ، بلوچ، عرب الاحوازی، تورک آذربایجانی ، کاسپین و تورکمان و فارس و قشقایی بودە و نزدیک بە صد سال گذشتە ، خاک این ملتها توسط کشوری بنام پرشیا و ملتی بنام ملت فارس و بعدها تحت عنوان ایرانی اشغال شدەاند و این جغرافیا در واقع یک کشور جعلی و ساختگیست کە بر روی فرهنگ و تمدن و خاک و خون ملتهای غیر فارس بنا نهادە شدە است ،
و اما پاسخی بە همەی اشغالگران ایرانی از شاهنشاهی و سلطنت طلب و مشروطە خواه گرفتە تا ملی مذهبی و مجاهدین و جمهوری اسلامی و کلیتی بنام اپوزیسیون ایرانی و تمامیت خواه

بە تازگی رضا پهلوی در پیامی تحت عنوان پیمان نوین بە شیوەای متوهمانە و از نگاه بالا بە پایین برای ملتهای تحت اشغال ایران و بە قول خودشان جهت گذار از جمهوری اسلامی ایران ویدیوئی منتشر کردەاند کە گویا خواهان حکومت مردم بر مردم و دمکراسی و مواردی از این دست میباشند.

ما بعنوان جنبش استقلال طلبان کوردستان تاکیید میکنیم کە هر انسان کوردی کە خود را ایرانی قلمداد کند، دچار از خود گمگشتگی هویتی شدە است کە در کوردستان تحت اشغال ایران در اقلیتی انگشت شمار و انگشت نما هستند و بعنوان خائنین بە خاک کوردستان بە آنها نگریستە میشود.
کوردها ملتی با پیشینە تاریخی و زبانی و جغرافیایی جدا از ملت فارس و ایران هستند و جمعیتی سیزدە ملیونی کە دارای همەی شاخصەهای یک ملت اعم از زبان، فرهنگ، تاریخ، خاک و جغرافیای مختص بە خود میباشند و هویت و شناسنامە یک کورد نە ایرانی، نە تورکی ای ، نە سوریەای و نە عراقی ست ، بلکە هویت یک کورد ، کورد بودن و کوردستانی بودن است .
آن بخش از جغرافیای ملت کورد کە توسط ایران اشغال شدە ، کوردستان روژهلات نام دارد نە واژە جعلی و ساختگی کوردستان ایران ، بخشی از جغرافیای تحت اشغال عراق کوردستان باشور و بخشی کە توسط تورکیە اشغال شدە کوردستان باکوور و قسمت اشغال شدە توسط سوریە ،کوردستان ڕوژئاوا نام دارد.
ملت کورد در کوردستان روژهلات یان همان کوردستان تحت اشغال ایران، دغدغە و نگرانیش تنها گذار از جمهوری اسلامی ایران نیست،بلکە نگرانی ما از عقلانیت و طرز تفکر شمای پان ایرانیسم و پان فارسیسم است ، حال این افکار شونیستی شما چە چپی باشد و چە اسلامی برای من کورد تفاوتی ندارد.
دیکتاتور چە پدر کراواتی و بە ظاهر دمکرات شما باشد کە رئیس جمهور کوردستان پیشوا قاضی محمد را بە چوبە دار کشید و چە خود شمای بە ظاهر دمکراسی خواه و چە خمینی و حکومت اسلامی عمامە بسر کە فتوای جهاد علیە ملت کورد دادند ، برای من کورد تنها در ظاهر متفاوتید و در بطن یکی هستید.
شما در سخنانتان از نیروهای سپاه و ارتش میخواهید کە در کنار مردم باشند تا تمامیت ارضی ایرانتان بە خطر نیافتد، و این همان فتوای جهاد خمینی است کە در قالب و شیوەای دیگربیان میشود .
شما علنا هشدار دادە و تهدید میکنید کە کسانی را کە خواهان تشکیل کشور خودشان هستند باید بە دست ارتش سرکوب و قتل و عام شوند.

آیا تا این حد بیسواد و ناآگاه هستید یا واقعا آنقدر دچار توهم شدەاید کە نمیتوانید درک کنید کە کوردستان ، الاحواز، بلوچستان، آذربایجان، کاسپین و تورکمن و قشقاییها خاک و جغرافیای ملتهای وابستە بە خودشان است نە خاک و جغرافیای فارسستان یا همان ایران .

خاک و جغرافیای کوردستان هیچگاه بخشی متصل بە ایران نبودە و بە اجبار و با زور اسلحە بە بخشی از مستعمرە فارس مبدل گشتە و در واقع شما استعمارگر هستید و خاک کوردستان را تحت اشغال خود درآوردەاید .

خواستە هیچ کورد میهن پرستی فدرالی و خودمختاری و خودگردانی و کونفدرالی نیست، و اگر خاطرتان باشد،هنگامی کە در کوردستان تحت اشغال عراق رفراندم برای تشکیل کوردستان مستقل برگزار شد و نزدیک بە ٩٣ درصد مردم کوردستان تحت اشغال عراق رای بە استقلال دادند، ملت کورد در کوردستان تحت اشغال ایران با وجود سرکوب و خفقان و فضای نظامی و امنیتی موجود با شادی و پایکوبی و برگزاری جشن و تظاهراتهای هزران نفری در سراسر کوردستان رفراندمی دیگر را جهت تشکیل و رای بە استقلال دولت کوردستان بە نمایش گذاشتند.

هنوز حافظە تاریخی ملت کورد در کوردستان روژهلات تحت اشغال ایران آنچنان ضعیف نشدە است کە جنایات ساواک و نیروهای امنیتی شاهنشاهی پدرتان را بە فراموشی بسپارد یا اینکە از یاد بردە باشیم کە چگونە در انقلاب سال ١٣۵٧ خمینی گفت جای اخوند مسجد است و بعد از آزادی ما قدرت را بە دست مردم میسپاریم و شما هم اقای رضا پهلوی ۴١ سال بعد دوبارە این را تکرار میکنید کە ما حکومت مردم بر مردم را تشکیل میدهیم ، و باز هم حافظە تاریخی مان یاریمان میدهد کە فراموش نکنیم فتوای جهاد خمینی و کشت و کشتار ملت کورد را بە تاوان همان واژەای کە شما تحت عنوان نام تجزیە طلبی و دفاع از تمامیت ارضی ایران از آن اسم میبرید و این واژە همیشە سلاح و چماق و بهانەای بودە در دستان شما برای مشروعیت بخشیدن بە سرکوب و جنایتهایتان.
دغدغە من کورد دمکراسی و اتحاد و همبستگی و فدرالی برای ایران نیست و هیچ دغدغەی مشترکی با شماهای تمامیت خواه و ایرانی ندارم و دیگر بار با شماها زیر سیطرە یک حکومت نخواهم رفت برای درست کردن ایرانی متحد و یکپارچە کە تنها چوب سرکوب و اعدام و زندانش را برای خودم بە ارمغان بیاورم .

ظلم و ستم و گرانی و بیکاری چنان بیداد میکرد کە رژیم شاهنشاهی با خواست و ارادە ملتهای تحت ستم سرنگون شد ، حال چگونە میتوان دچار این توهم شد کە همان حکومت شاهنشاهی سرنگون شدە بار دیگر تاج بر سر بر تخت بنشیند،مردم دیگر هم حکومت اسلامی و هم شاهنشاهی را تجربە کردەاند و دیگر خواهان بازگشت بە گذشتە نیستند چون آزمودە را آزمودن خطاست.

مبارزە برای دمکراسی در ایران و دمکراتیزە کردن سراسر ایران وظیفە من کورد نیست و تنها هدر دادن و تلف شدن زمان و مبارزە است و با شناختی کە ما بعنوان ملت کورد از فاشیزم ایرانی و پان فارسیم و پان ایرانیسم داریم ، جغرافیای جعلی ایران هیچگاه بە سوی دمکراسی نخواهد رفت مگر اینکە استعمارگر ایرانی بە پایان برسد و هر کدام از ملتها از طریق حق تعین سرنوشت بە حق و حقوق خود دست پیدا کنند و در قالب چند کشور دمکرات بتوانیم همسایگان خوبی برای یکدیگر باشیم.

شما جهت تحقیر کردن ملت کورد ، ما را قوم خطاب میکنید و بە کسانی کە در راه آزادی کوردستان مبارزە میکنند تجزیە طلب میگویید و آنچنان در توهم غوطە ور هستید کە کوردها را مرزبانان غیور برای پاسبانی از مرزهای ساختگی و بە اصطلاح حافظ تمامیت ارضی میدانید، این در حالیست کە کوردها نە تنها تجزیە طلب نیستند بلکە خودشان تجزیە شدەاند و خواهان اتحاد و یکپارچگی هر چهار بخش تجزیە شدە کوردستان هستند. و حفظ تمامیت ارضی برای ما حفظ مرزها و خاک و جغرافیای کوردستان است نە همانند شما کە جغرافیای استعمار شدە کوردستان را بخشی از خاک و جزو اراضی خویش میدانید ،
نیک بدانید کە خاک کوردستان ، جغرافیای ملت و کشور آیندە کوردستان است نە خاک ایران و عراق و سوریە و تورکیە.

و در پایان
ملت کورد، خواهان استقلال و تشکیل دولت کوردستان است ، نە بە خاک و جغرافیای هیچ ملتی تجاوز میکنیم و نە یک وجب از خاک و جغرافیای حقیقی و کوردستانی خود عقب میکشێم. عزممان را جزم کردەایم و راسخانە در جهت استقلال و تشکیل دولت کوردستان گام بر میداریم .

و پەیامێکیش بۆ هاونیشتمانان و نەتەوەی کورد و حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات
هاونیشتمانانی خوشەویست
حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان
پێویست بەوە ناکا جارێکی دیکە بگەڕێمەوە سەر مێژووی پڕ لە خەبات و قوربانیدانمان بۆ بە دەستهێنانی ئازادی ، چونکە ڕوون و بەرچاوە و لە سەدان ساڵی ڕابردووە چ بە هۆی ناتەبایی و نەبوونی یەکڕیزیی نەتەوەییمان و چ بە هۆی کرچوکاڵیمان لە سیاسیەتی نێونەتەوەیی دا نەماتوانیوە لە قەدەر تێچووەکانمان دەستکەوتمان هەبێ .

بە بێ جیاوازیی بیر و باوەڕ و بۆچوونەوە داوا لە گشت خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵات دەکەین فشار بخەنە سەر هەموو هێزە سیاسیەکان و پێیان بڵێن ئەگەر ماڵی کورد یەک نەخەن ئەوە لە لایەن گەلی کورد لە ڕۆژهەڵات دەتانخەینە پەراوێز و بایکۆتتان دەخەینە سەر و بزووتنەوەی تازە و ڕێبەریی تازە و خوێنی تازە دەخەینە ناو شادەمار و دەمارەکانی شۆڕش و بەرخودان و پێشمەرگەوە
پێویستە خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕاشکاوانەتر پەیامی خۆیان بگەیەننە ڕێبەرایەتیی شۆڕش و لایەن و حیزبە سیاسیەکان و پێیان بڵێن کە خەڵک ژیان و وڵاتێکی ئازاد و سەربەخۆی دەوێ و مانەوە لە چوارچێوەی ئێران بە واتای قەبوڵکردنی مانەوە لە ژێر دەستەیی و کۆیلایەتی دایە .
پێویستە وەبیر حیزبە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات بهێبندرێتەوە کە نە خودموختاری و نە فیدراڵی و نە هیچ سیستمێکی دیکەی سیاسی لە چوارچێوە و لە ژێر دەسەڵاتی فارس و ئێرانی دا مسۆگەر نابێ و تەنیا ڕێگە چارە هەنگاو نان و خەباتە بۆ گەیشتن بە سەربەخۆیی

هەروەها ئێمە وەک بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازانی کوردستان داوا لە سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات دەکەین

هەنگاوی جیددی لە پێناو یەکڕێزیی ناو ماڵی کورد باوێن و بەرژەوەندیی نەتەوەیی بخەنە پێش بەرژەوەندیی حیزبی و تاکە کەسی،
با ئاستی داواکاری و جیاوازیی بیر و بۆچوون لێکمان دوور نەخاتەوە و خاڵە هاوبەشەکان لە دەوری یەک مێز کۆمان بکاتەوە و سەنگ و پێگە و قورسایی خۆمان نەک وەک تاکە حیزب، بەڵکوو وەکوو کورد بە دنیای دەرەوە و بە ناو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی نیشان بدەین ،

با لانی کەمی داواکاریی ئەحزاب و لایەنە فیدراڵ خوازەکان ببێتە مافی دیاریکردنی چارەنووس لە ڕێگەی ڕێفراندۆمێکی ئازاد و لە کەشێکی دێموکراتیک دا .
خۆ بەستنەوە و خۆ گڕیدانەوە بە ئێران و ئێرانی بوون و هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانمان لە تاران و لە گەڵ تاران ، هەڵەیەکی کوشندەیە وەک شۆڕشی ساڵی ١٣۵٧ی هەتاوی و بگرە ماڵوێرانکەرانەتریشە.

پرسیارێک لە خۆتان بکەن کە چۆنە دەتوانن لە گەڵ موجاهیدین و شاهەنشاهی و سەڵتەنەتتەڵەب و باقی هێزە بێ هێزەکانی بە ناو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە دەوری یەک مێز و پلاتفۆرمی هاوبەش لە ژێر ناوی ئێرانی دا کۆ ببنەوە ، بەڵام ناتوانن لە بەرەیەکی کوردستانی دا لە دەوری یەک مێز تەحەمولی یەکتر بکەن؟

وتنی لەببەیک بە کوڕی شا و هێز و لایەنی ئێرانی ، تەنیا و تەنیا شکاندنی ورە و ئیرادە و شکۆی شۆڕش و خەبات و پێشمەرگە و نەتەوەی کوردە لە کوردستانی ڕۆژهەڵات.

Comments

comments

پاسخی بگذارید