خانه مقالات ترکیە و روح دمکراسی

ترکیە و روح دمکراسی

تغییر و تحولات اخیر منطقەی بحرانزای خاورمیانە اگر چە در قلب ترکیە شروع بە تپیدن نکرد ، اما بی گومان سر آغاز شکلگیری فصلی نوین در عرصەی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برای مردم ترکیە و بخصوص ملت کورد در ترکیە شد .
این تغییر و تحولات روح تازەای بە کالبد نیمە جان اقشار گوناگون اجتماعی ، فکری ، فرهنگی و سیاسی ترکیە دمانید کە نظیر آن در صد سال گذشتە کم سابقە بودە است . روح آزادی و آزادگی، دمکراسی و حقوق بشر ، اعتراف کردن اقلیتی بە نام کورد و شنیدن صدای کوردی ، حرکت توام با امید ، روح از نوزادە شدن و رنسانسی دیگر برای مردمانی دیگر و نوید باز شدن روزنەها و فرار از عقلانیتها و تعاملها و سیستمهای قرون وسطایی را با خود آورد . زیرا مدت زمانی بود کە مردمان آن دیار و در کل جامعەی ترکیە در زیر چکمەهای کودتاە چیان و مغولان کمالی اجازەی نقش آفرینی نداشتند و تنها بە نقش نظارەگری آنها اکتفا شدە بود .
دولت تورک چە بسا در بساری از برهەها نە تنها اجازەی حضور برای نظارەگری هم قایل نبودە ، بلکە کاملا قایل بە حذف فیزیکی و فکری دیگر اندیشان و دیگر اقلیتها بود کە ارمنیها و کوردها نمونەی بارز آن هستند .
سیاست چوب و چماق برای خفە کردن مخالفین خود در کنارنامەی سیاە ترکیە از کسی پنهان نبودە  و نیست . ترور آزادیخواهان و زندان و حبس آنها در پشت میلهای زندان بخصوص در زمان زمامداری اردوغان میتوان نمونەی بارز این سیاستهای شوم و راهبردهای اشتباە این حکومت کورد ستیز دانست .
 شکی نیست باج گیریهای سیاسی و نظامی ترکیە در منطقە و زیر پا گذاشتن پرنسیبهای حقوق بشری و همەی این برخوردها و راهبردها و …. تحت نظارت مستقیم کشورهای پیشرفتە و مدرن اروپای و امریکای  صورت میگیرد و همەی اینها بە بهانەی همساز و همسو بودن با کشورهای پیشرفتە برای گذر جامعە بە مدرنیتە دنبال میشود ، در حالیکە مردم منطقە و بخصوص جامعەی ترکیە وارد فضایی جدید و شرایطی دیگر شدەاند و خود را برای گذر از سیستم فاشستی بە سیستم دمکراسی و آزادی آمادە میکنند .
سیستم الیگارشی ای کە حدود یک قرن بر جان و تن آنها سایەی شوم افکندە است رو بە زوال است  و این سیاست ترور و تجاوزگری نمیتواند دوام حتمی داشتە باشد .  شکوفایی بهار سیاسی کە با رنگ و روی کورد هم تا حدی همساز بودە است و با فرهنگ آزادمنیشی کورد همخانی نا گسستنی دارد بی گومان بە مزاج  ترک ، عرب و فارس خوش نخواهد آمد و تاب و توان تحمل این واقعیت را نخواهد داشت ، زیرا آراستە شدن بهار سیاسی با این شاخصها و تداوم آن  با این منوال حتمآ زمستان بسیار سختی را برای بسیاری از استثمارگران و نو استعمارگران و امارت نشینهای منطقەی و جهانی بە بار خواهد آورد و کاسە و کوزەی ظلم  و ستم و سیاهی آنها در هم خواهد شکست .
چە بسا دریغ کە حامیان و قدرتهای سیاسی ، نظامی و اقتصادی جهان همە و همە دست بە دست هم دادەاند و در راستای شکست این تجربە و این مسیر تازە سیاسی گام برداشتە و میخواهند این بهار زیبا را برای صاحبانشان تبدیل بە زمستانی سخت و طوفانی کنند و با پشتیبانی بی دریغ خود میکوشند این پس ماندەهای  رژیمهای دیکتاتوری را نجات و بهبود بخشند و آنها را راست و درست و تندرست جلوە دهند و از این آب گلەلود ماهی خود را صید کنند و با برنامەریزیها و توطئە چینیها آنها را مورد حمایت بی دریغ خود قرار دهند کە با این تعریف و تمجیدها و روشهای جدید و فریبکارانە از دمکراسی و آزادیخواهی (پریکلس)  نظریە پرداز دمکراسی را نیز دچار شرمندگی کردەاند .
اما آنچە امروزە شاهد آن هستیم جنایتهای دولت پس ماندەی عثمانی است کە بار دیگر بە عصر عثمانی بر گشتە و خلافت خود خواندە را بە رخ مردم منطقە  و بخصوص ملت  کورد میکشد و بی گومان آنچە از ثمر این سیاست شوم آمیز در منطقەی کورد نشین میگذرد بر کسی پوشیدە نیست . زندانی کردن فعالین کورد بە تهمتهای واهی و ترور آنها در اروپاە و داخل کشور نمیتواند صدای آزادیخواهی و یا مسیرتازەی دمکراسی خواهی را منحرف و خفە کند .
از جانبی دیگر در برابر این تغییر و تحولات معکوس و این کشتارها و جنایتها و زندانیها و دستگیریها و بلوک شدن سرمایەهای رهبران سیاسی و مذهبی و بستن و ممنوع نمودن فعالیتهای رسانە های نوشتاری و شنیداری وابستە بە آنها ، نمیتواند بر عمر این رژیم های دیکتاتوری  امیدی بخشد و جامعە بار دیگر بە این مردان و حاکمان نا کار آمد اجازەی حیات سیاسی و قدرت نخواهد داد ، زیرا جسم و جان سیاسی آنها دچار مرگ مغزی شدە و حتمآ باید در بخش کوما بستری شوند .
اگر بخواهیم  بە تغییر و تحولات و کودتاهای پی در پی کە بە نام دمکراسی و آزادی خواهی در ترکیە و منطقە صورت گرفتە نظری بیاندازیم  در حقیقت راە فقط بە یک دیکتاتوری تمام عیار ختم شدە و هیچکدام راە دمکراسی را نپیمودەاند و چە بسا بدتر از سیستم و حکومداری سابق بودە است و آنگونە کە انتظار میرود واکنش مجامع فکری و مدنی نهادهای حقوقی و بین المللی در پی نداشتە است .
در واقع این بر خوردهای دوگانە و غیر شفاف سیاسی غربی و این کم کارهای غربیها ما را وادار خواهد کرد کە بە این نتیجە برسیم کە حکومتها در دیار ما مشروعیت خود را از مردم نخواهد گرفت و دمکراسی در دیار ما  تعریفی دیگر و پارادایمیها و بنیادهای جداگانەای دارد ، دمکراسی در دیار ما با دیکتاتوری صلح پایدار بر قرار نمودە و بە جای اینکە صندوقهای رای گیری ما را بە دمکراسی و احقاق حقوق و اعمال  ارادەها برساند ، بە الیگارشی و آنارشیستی خواهند برد .
  این درواقع میتواند بزرگترین و جدی ترین نقدی باشد کە  متوجە عقلانیت سیاسی و مدنی و حقوقی و فرهنگی غرب خواهد شد ،زیرا اینگونە کە شاید و باید است از حرکتها و جنبشها و خیزشهای صورت گرفتە مانند حق تعیین سر نوشت برای اقلتهای قومی و مذهبی در منطقە جغرافیایی خاورمیانە برای ورود بە راە دمکراسی و آزادیخواهی و … حمایت نکردەاند . امروز اگر افرادی همچون پریکلس ، ارسطو و جان لاک ، ژان ژاک روسو ، و … زندە می بودند ، بە این وارثان نارس فکری خویش بە جای درود بزرگترین نفرت ها را بە عنوان کادو تقدیم آنها می کردند.
گلزار الماسی سخنگوی سازمان یاری کورد لندن

Comments

comments

پاسخی بگذارید

تازەترینها
 پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان آجویی زرمبش پیام تبریک جنبش استقلال طلبان کوردستان بە بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل نسل کشی ملت ها در خاورمیانه توسط ایرانیان آخرین وضعیت جنگ مابین اسرائیل با تروریستهای حماس در غزە نقاب افکندن از چهرهٔ حماس: شهروندان اسرائیل پیشاهنگ افشای تأمین مالی تروریسم پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان در کنفرانس اولین سالگرد قتل ژینا امینی پیام تبریک رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان بە دبیرکل حزب تضامن دمکراتیک اهواز جنبش استقلال طلبان کوردستان:اعدام، زندان، کشت و کشتار: سهم کورد،بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپینی و ... از ایران جعلی. استقلال یک حداقل سیاسی کوردها محبوب یا منفور ایرانیان اعلامیه شش حزب و سازمان سیاسی شرق کردستان در مورد منشور " مهسا " منشور گروه شش نفری جورج تاون یا همبستگی و سازماندهی برای ازادی (مهسا) و موضع ما اطلاعیە جنبش استقلال طلبان کوردستان: منشوری کە از بطن جامعە کوردستان بر نیامدە باشد، فاقد اعتبار و مشروعیت است. حافظە تاریخی: بخشی از جنایتهای رضاخان و خاندان پهلوی : کشتار،سرکوب و ژینوساید در لرستان سالروز تاسیس جمهوری کوردستان