روز جهانی زن بر تمامی انسانهای آزادیخواە و مبارز پیروز باد

هشت مارس، روز جهانی زن فرا میرسد. جنبش آزادی زن مانند هر سال در آستانه 8 مارس یکبار دیگر تعهد خود را به مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زن و برابری کامل و واقعی زن و مرد اعلام میکند.
گرامیداشت 8 مارس و اعلام تعهد جهانی به امر آزادی زن در آستانه این روز به یک سنت پایدار رادیکال در جهان بدل شده است،سالیان طولانیست کە هر سالە در چنین روزی در برخی از مناطق جهان سال یاد این روز را گرامی میدارند کە در گذشتە و حال قدمی پر اهمیت برای جنبش زنان بە شمار می آید .
روز ۸ مارس از طرف سازمان ملل متحد بعنوان روز جهانی زن نامیدە شدە است ، پیشینەی انتخاب چنین تاریخی ، اشارە بە نهضت زنان کارگر کارخانەهای نساجی آمریکا در سال ۱۸٥۷ میلادی دارد کە در آن زمان بە شیوه ای غیر انسانی سر کوب شدند و اکثریت فعالاآن جنبش دستگیر و حتی کشته شدند، «کلارا زتکین» یکی از زنان آزادیخواه آلمانی، تمام انرژی و استعداد خود را برای مردم بویژه زنان به کار گرفت و به ابتکار او بود که «8 مارس» به عنوان «روز بین المللی زنان» نام گذاری شد و همه ساله در چنین روزی مسائل و مشکلات زنان در نشست ها و سخن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانی ها به بحث و نقد، و داوری گذاشته می شود.

زنان سراسر جهان به مناسبت این روز تاریخی با تظاهرات و میتینگ هایشان و بنابه شرایط سیاسی و اجتماعی کشورشان در فضاهای مختلف (چه به صورت علنی و چه غیرعلنی) با تشکل و همبستگی خواسته ها و مطالباتشان را پی گرفتند تا سرانجام سازمان ملل در سال 1975، هشت مارس را به عنوان «روز جهانی زن» به رسمیت شناخت

. بی گمان برای پی بردن بە حق واقعی و تعیین حدود یک حق ، لازم است کە بە تاریخ مراجعە شود . تاریخ تمدن بشریت ، ترازوی است کە میتوان معیار رعایت حق در گذشتە و حال را اندازەبگیرد . متاسفانە هرگاە رعایت حق انسانها در بستر تاریخ مطالعە میشود حقوق زن در این بستر تاریخ از جایگاە نامتوازن برخوردار بودە و هست . اگر در بعضی از نقاط جهان بە ظاهر وضعیت حقوق زنان و برابریهای آنان با مردان تعغیری کردە و یا در حال تعغیر است اما بی شک راە درازی در پیش است و زنان بیشتر از هر زمانی دیگر با تبعیض و نابرابریهای سنتی و سیستماتیک روبرو هستند و زنان در تمام طول زمان متمادی رنجها و ستمهای فراوانی را متقبل شدە اند کە بسا درد آور وسنگین است کە بە این ظاهر نماییهایی سیاسی نیمتوان وضعیت زنان را تعغییر داد .

با دگرگونیهایی جامعەی جهانی و بخصوص منطقەی بحران زدەی خاورمیانە کە بندە هم زادەیەی آن سر زمین هستم و از نزدیک با رنج و دردهای مردم ان جامعە شناخت نزدیک دارم میتوان بە جرعت بیان داشت کە اگر چە خیلیها از رژیمهای استبدادی در این دیاربا نقش فعال و جان فشانیهای زنان آزادیخواە سرنگون شدەاند اما هنوز آنان کە بە ظاهر در لباس آزادیخواە و مترقی جای گزین شدەاند فاصلەی زیادی با خواستەهای زنان دارند کە در خیلی موارد هم با رژیمهای گذشتە چندان فرقی نکردەاند .

متاسفانە با پاییز عربی کە در چند سال گذشتە رخ داد ، آسمان کل منطقەی خاورمیانە را با شعارهای زن ستیز سیاە نمودند و از آنچە کە بود بدتر کردند و زیر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی صدها سال دیگر بە عقب بردە شد کە در نظیر خود بی سابقە بودە و هست و بی گمان برای فعالین آزادیخوا چە زن و چە مرد راە را دشوارتر کردەاند .

ستم بر زن ریشەهای عمیق اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و مذهبی دارد . هیچ کس و نیرویی نمتواند برای زنان آزادی و رفاە بیاورد مگر اینکە خود بە آگاهی رسند و متحدانە برای کسب حقوقشان تلاش نمایند . در کشورهایی کە زنان بە حقوق ابتدایی شان دست یافتەاند ، نتجە چندین دهە جانفشانی و فعالیتهای هماهنگ سازمانهای مبارز زنان بودە است . امروز در سر زمین من بنیادگریان مذهبی از هر جنسی چە داعشی و چە نوع ولایت فقیە کە نقش سر کوبگر را بازی میکنند ، همە دشمنان قسم خوردە زنان و حامی جنایت و تبعیض علیە زنان هستند .

بنابراین نبرد ضد بنیادگرایی در گام اول برای رهایی زنان باید در اصول کار مبارزە زنان محسوب بشود . ادامە ستم ، تحقیر ،آزار جنسی ، تهدید ، قتل, اسید پاشی و صدها مورد وحشتناک دیگر سر زمین من را بە زندانی بزرگ برای زنان مبدل کردەاست . زنان در این منطقەی بحرانزدە اولین و آسانترین قوربانیان ددمنشی های این نوع از حکومرانیهای افراطگری بودە و هستند .

اما همین کە زنان در کنار مردان آزادیخواە و سکولار در حد امکان خود علیە تبعیضات و ستمهای چند گانە مقاومت و مبارزە میکنند نشان از آنست کە آنچە امروز در سر زمین ما کردستان میگذرد و فضای تروریستی و ارتجاعی حاکم کردە است سر نوشت محتوم مردم این دیار نیست . صدای آزادیخواهی و برابری طلبی پژواک اجتماعی دارد و امید بە گسست زنجیرهایی ستم بیشتر از هر زمانی دگر بە چشم میخورد و امید بە رهائ از شرایط کنونی در این سر زمین سیاە زندە است .و آن چه تاریخ مبارزات زنان کورد را بیش از همیشه درخشان کرده است، حضور مادرانی است که در برابر دستگیری، شکنجه یا اعدام فرزندانشان، سکوت نکرده، زانوی غم در بغل نگرفته، بلکه آگاه و بی باک در راه دادخواهی خون عزیزانشان گام نهاده، و مسئولان دولتی و عمال حکومتی را به زانو درآورده اند. در این میان مادرانی که خود از آسیب دیدگان و قربانیان این حکومت بود، در عین حال، برای انعکاس صدای دادخواهی تمام مادران ستم کشیده، از زمان به کار امدن جمهوری اسلامی تاکنون نیز، به عنوان زنانی آزاده، خشونت پرهیز و مدافع صلح، گام های بلندی برداشته اند.

روز زن را بە زنان سیاسی و فعالان مدنی و آزادیخواهان ملتم تبریک گفتە . روز زن را بە تمام مادرانی کە فرزندان خود را برای آزادی قوربانی کردەاند شاد باش گفتە و آرزوی بە ثمر رسیدن خون پاک آنان برای فردای بهتر و آزاد آرزو میکنم .

گلزار الماسی سخنگوی سازمان یاری کورد یارسان .

Comments

comments

پاسخی بگذارید