کنفرانس لهستان، سرآغازی جدی برای حملە نظامی و فصلی جدید در جهت سرنگونی رژیم ایران

بقلم: جمال پورکریم

رژیم کنونی ایران کە خود در بحران متولد شدە ، با بحران سازی همراه بودە و با ایجاد جنگ و ناامنی در منطقە سعی بر این داشتە تا جنگ را بە خارج از مرزهای خود ببرد و بە شیوە نیابتی با آمریکا و مخالفان دیگرش در سوریە، عراق، یمن، لبنان و فلسطین و …در نزاع و جنگ باشد.
خمینی رهبر ایران ، همیشە از جنگ بعنوان نعمتی الهی نامبردە است ، اما برای خمینی و همفکرانش جنگ تا آنزمان خوب است کە بە ملت فارس و بە مرکز آسیبی نرساند اما وقتی جنگ بە مرکز و بە فارسستان برسد ، بە قول خودشان جام زهر را سر میکشند و یا از خودشان نرمش قهرمانانە نشان میدهند.
جنگ را تا هنگامی خوب و نیک و نعمت میدانند کە در خاک خودشان نباشد و بە نیابتی در سوریە، کوردستان، الاحواز و بلوچستان و آذربایجان ، و در سرزمینهایی کە اشغال کردەاند، این جنگ ادامە داشتە باشد.
ایران صادر کنندە ترور و بانی و باعث بی ثباتی و نا امنی در خاورمیانە و جهان ، با دخالت در کشورهای مختلف، خود را ژندارم منطقە میداند و بارها اعلام کردە است کە این توانایی را دارد تا در سطح منطقەای و جهانی بحران آفرینی کند.
آتش جنگی کە در خاورمیانە برافروختە شدە است، برآمد سیاستهای ضد بشری رژیم ایران است و تا زمانی کە کشوری بنام ایران و با محدودە جغرافیایی کنونی وجود داشتە باشد، خاورمیانە و جهان روی آرامش بە خود نخواهند دید.
دستیابی ڕژیم ایران بە سلاحهای اتمی و موشکهای بالستیکی در وحلە نخست تهدیدی جدی برای اسرائیل، عربستان سعودی و خاورمیانە و در نهایت برای دیگر کشورهای جهان خواهد بود.
رژیمی کە زیر لوای صدور انقلاب اسلامی و با فتوای مستقیم بنیانگذارش، ترور و تروریسم را صادر کردە و پشتیبان و موسس اکثریت گروههای تروریستی در جهان است، بمانند سر ماری میماند کە تا لە نشود ، ترور و تروریسم همچنان بە حیاتش ادامە خواهد داد.
امروزە کە در سراسر جهان استعمار و استعمارگری بە پایان رسیدە است، در خاورمیانە، کشوری جعلی و ساختگی بنام ایران، همچنان با اشغال خاک ملل کورد، بلوچ، تورک آذری، عرب الاحوازی، تورکمن، مازنی ، گیلکی و … بە حیات در حال خاتمە خود ادامە میدهد. و بە هر آنچە از تاریخ و جغرافیا و منابع و … این ملل دست یافتە، از غارت و چپاولش دریغ نکردە است و مدام در تلاش بودە کە سرزمین این ملل را بە ویرانە مبدل سازد.
اکنون کە قرار است کنفرانس ورشو در روزهای ١٣ و ١۴ فوریە در لهستان و بە درخواست آمریکا با هدف گسترش ثبات و آزادی در خاورمیانه و اطمینان حاصل کردن از این که “ایران تاثیر مخربی در منطقه” دارد ، برگزار شود.
جا دارد از همەی کشورهای شرکت کنندە درخواست شود، تا نمایندگانی از ملتهایی کە خاک و سرزمینشان از سوی ایران استعمار و استثمار شدە است ، دعوت شود ، تا ابعاد همەی جنیاتهای رژیم در این مناطق برسی، مورد بحث و در نهایت نمایانتر شود.
همچننین بر خلاف سلطنت طلب، تمامیت خواه و همەی انانی کە خود را اپوزیسیون سراسری ایران معرفی میکنند، درخواست داریم کە در جهت تضعیف،سرنگونی و نابودی نهایی کشور و رژیم ایران، دخالتی بشر دوستانە کە همانا حملە نظامی امریکا، اسرائیل و متحدانشان بە این رژیم است را در صدر برنامەهایشان بگذارند و گزینە نظامی بجای آنکە بە زیر میز برود ، بر روی میز بماند و در اسرع وقت و قبل از آنکە دیرتر شود بمورد اجرا گذاشتە و عملی شود.
بدون شک جنگ با ایران هزینە میطلبد، اما هزینە جنگ با ایران در مقابل دستاوردش بسیار ناچیز است، و این واضح و روشن است کە باید برای آزادی هزینە داد.
تا زمانی کە بنام حفظ تمامیت ارضی ایران، حق و حقوق ملل غیر فارس پایمال شود و در ایجاد و تشکیل کشورهای کوردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان، فارسستان، گیلکستان و طبرستان و … با این ملل همراهی نشود، خاورمیانە روی صلح و آرامش را بخود نخواهد دید.
راه رهایی از چنگال رژیم ارتجاعی و ضد بشری ایران، همکاری و ائتلاف ملل غیر فارس با یکدیگر و همصف شدن با آمریکا، اسرائیل ، سعودی و دیگر همپیمانان در جنگ با ایران است، منسجم شدن نیروهای استقلال طلب، کە خاک و سرزمینشان از سوی ایران اشغال شدە است و همزمان حملات نظامی امریکا و متحدانش میتواند گزینەای اگرچە با هزینە،اما جوابگو خواهد بود.
رژیم ایران کە بجز زبان گلولە و جنگ و آتش ، چیزی را نمیفهمد باید با همان زبان با او رفتار کرد و زبان مسالمت آمیز در مقابل زبان قهر آمیز تنها اتلاف وقت و زمان است.
کنفرانس لهستان بدون مشارکت ملل غیر فارس کە خواهان سرنگونی رژیم ایران در کلیت آن هستند ، موفق نخواهد بود .

Comments

comments

پاسخی بگذارید