خدا در خلقت با زن شریک است

زندگی هر دستە از موجودات مفهوم ویژەای دارد کە با توجە بە فلسفە آفرینش آنها تفسیر می گردد. خداوند از آفرینش گیاهان هدفهایی داشتە، متمایز از هدفهایی کە برای آفرینش حیوانات  رقم زدە است. بنابراین مفهوم زندە و با نشاط بودن گیاهان غیر از معنی زندە و با نشاط بودن حیوانات است.انسان نیز موجود زندەای است کە شاکلە آفرینش او از لحاظ ظاهر و باطن جسم و روح با سایر موجودات متفاوت و کاملتر از آنها است. او می تواند دامنە شناخت و معرفت خویش را تا اعماق هستی رسوخ دهد و از ملک تا ملکوت را بە تسخیر خویش در آورد و همە هستی را در اختیار خویش بگیرد و از تمامیت آن ابزار نردبانی بسازد و بە هدف نهایی آفرینش و حیات هستی نایل گردد و زندگی حقیقی را در جوار قرب الهی و وصول بە کمال مطلق جستجو نماید، و این است تفسیر زنگی و حیات انسانی. در چنین صورتی انسان وظیفە خویش را انجام دادە، و توانستە است بە مقام انسانیت نایل گردد. پس وظایف زن و یا مرد در جامعە را باید در راستای فلسفە آفرینش و چیستی زندگی اش جستجو کرد. بە دیگر بیان: پرسش (تکلیف ما، در خانە و جامعە چیست) را می توان بدین گونە بیان کرد. برای رسیدن بە زندگی انسانی و داشتن نشاط و شادمانی، و نیل بە جوار قرب ربانی، چە وظیفە ای در محیط خانەوادە و اجتماع داریم و چگونە می توان بە آن دست یافت؟

نقش زن:  زن بە دلیل نقش خاصی کە در دستگاە خلقت بر عهدە دارد، بە سرمایەهایی درونی بس گران مجهز است کە جامعە بشری در رشد خود نیازمند این ارزش هاست. یکی از این سرمایەهایی درونی عاطفە است کە در طول تاریخ و در تمامی اجتماعات نمودهای بسیاری شکوهمندی داشتە است. این میل درونی اگر چە در همە انسانەها کم و بیش وجود دارد اما بهرە زن از این عطیە الهی بیشتر است. این میل مقدس از یک سو زنان را برای همە نوع فداکاری، جهت زندگی و همسرش آمادە می کند و همچون شمع فروزانی محفل خانەوادە را روشن می سازد. از سوی دیگر، زحمات طاقت فرسای پرورش نسلی بر عهدە دارد. بە بیان دیگر جامعە سالم نیازمند داشتن خانەوادەهای سالم است و سعادت و سلامت هر جامعە در خانەوادەها پی ریزی می شود و شمع فروازان خانەوادە زن است. آنان هستند کە با آکندە ساختن کانون خانەوادە از انس و صفا و الفت می توانند فضای فکری، فرهنگی، دینی و گفت و گوهای سیاسی و اجتماعی را نورانی کنند و عملا درس مهر و صفا و از خود گذشتگی را از طریق فرزندان و همسران خویش بە آیندگان بیاموزند. چنان کە در تنظیم صحیح اقتصاد خانەوادە می تواند تاثیر بە سزایی داشتە باشد و با تدبیر و برنامە ریزی عاقلانە مرد را در تامین هزینە و مخارج زندگی یاری رساند و بە این وسیلە الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد.

نقش زن در جامعە: اگر از ایفای نقش اجتماعی محروم شود، از رشد اجتماعی او کاستە می شود و جامعەای کە زنان از رشد فکری و اجتماعی محروم باشند مسلما جامعە رشد یافتەای نخواهد بود، زیرا جامعە از احاد انسان هایی تشکیل می شود کە با تربیت ها و فرهنگ های متفاوتی از خانەوادەها شکل می گیرند و وارد اجتماع می گردند. اینان در تعامل باهم، آداب و سنت ها و نظام ها و قانونهای خاصی را بە وجود می آورند. کە در اثر پیوند با یکدیگر، ماهیت اجتماعی پیدا می کند. بنابراین سعادت و سلامت هر جامعە در خانەوادەها پی ریزی می شود و انتقال ارزش های دینی، ملی و فرهنگی و اجتماعی در درجە اول بە عهدە خانەوادەها بە خصوص مادر است. پس می توان نتیجە گرفت کە جامعە سالم نیازمند مادران سالم است و جامعە فرهنگی، دینی و ارزشی، جامعەای است کە مادران آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی، دینی و ارزشی بر خوردار باشند.

تداوم مسوولیت در بستر اجتماع: روح کودک همانند جسمش بە شدت در معرض تغییر و تحول است. اگر آموزش و تربیت کودک هماهنگ و متناسب با روح وی تداوم نیابد، رشد دینی و فرهنگی و اجتماعی اش دچار اختلال می گردد و زنان بهترین گزینە هستند کە می توانند از عهدە تعلیم و تربیت کودکان و نوو جوانان بر آیند. چنانکە رعایت مصالح اخلاقی و اجتماعی و حفظ بنیان اصیل خانەوادە و رفاە حال بانوان اقتضا می کند کە مشاغلی همانند طبابت بیماریهای  خاص زنان و تعلیم و تدریس آن در دانشگاەها در اعضای زنان باشد.

یک تذکر کە نباید فراموش کرد: زنان رهبران اولیە هدایت فکری، اعتقادی و عاطفی جامعە هستند و وظیفە اصلی آنان، فروزان ساختن مشعل پر مهر و صفا و صمیمیت خانەوادە و حفظ اساسی و بنیان این کانون هدایت است. بنابراین بهانە حضور در عرصە فعالیت های اجتماعی جهت تداوم مسوولیتها نباید باعث انحطاط شان و منزلت انسانی زنان گردد و بی بند و باری و فساد اخلاقی را دامن زند و در نتیجە زمینە از هم گسیختگی نظام خانەوادە و فرو پاشی آن را فراهم کند. بە یاد نبریم کە زندگی، سازمانی است کە ارکان آن زن و مرد هستند، هر دو در مقابل جامعە مسول هستند ، و تکلیف هر دو در جامعە مشخص است.

امیدوارم کە والدین با مسولیی باشیم و بتوانیم دین خود را در مقابل نسل آیندە بە خوبی ادا کنیم.جامعە سالم نیازمند بە خانەوادە سالم است.

گلزار الماسی

Comments

comments

پاسخی بگذارید