لزوم ایجاد اتحاد و هماهنگی مابین ملل غیرفارس

بخشی از سخنان دکتر شادی در نشست ملل غیرفارس ١٤ مای ٢٠٢٢

مردم در نظام حقوق بین الملل اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند.از جمله آنکه می توانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند.
این حق به ویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند، در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد .

همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشم پوشی بوده، ذاتی حیات توام با منزلت و کرامت «مردم» است.

ما در واقع در حال دفاع و مقاومت در مقابل سرکوب و نقص کنندە حق تعیین سرنوشت خود هستیم.

ما احزاب غیر فارس معتقدیم در این مسیر در حال مسابقە نیستم کە یک برندە داشتە باشد ‌،ما می دانیم کە رژیم ایران در هر کجا شکست بخورد همەی با برندە ایم.
لذا بر این باورم کە بە این حد از رشد و آگاهی رسیدەایم کە از لذت تک بودن ،تائید شدن،قهرمان شدن بە خاطر رسیدن بە هدف مان بگذریم و در کنار کسانی که با آنها منافع مشتر ک داریم مشترک المنافع هستیم بایستیم و مبارزه کنیم یکی از شیوه های مبارزه مبارزه ی فرهنگی ست.

فرهنگ محکوم به رشد و ترقی ست ملتی کە فرهنگ شان بە روز نشود جذب جامعە فرهنگی دیگر خواهند شد .

ما باید مهندسین فرهنگ داشته باشیم که در راستای رشد فرهنگی براساس پیشینه ی ملتمان ما فرهنگ سازی کند نە براساس پیشینه ی مردم اروپا یا فرهنگ ساخته شده ی رژیم استبدادی ایران .فیلم های هالیوو براساس پیشینه ی فرهنگی امریکا برای کل دنیا فرهنگ سازی می کنند ،در عین حال که به فرهنگ و نحوی اندیشمندن مردم جهت می دهند خود را در دل مردم دنیا جا می دهند اشپزخانه امریکایی که ما به آن اشپزخانه اوپن می گویم بدون اینکه هیچ سنخیتی با فرهنگ ما داشته باشد وارد خانه کل ملت ما شد از داشتن آن عذاب می کشند بوی غذا در کل خانه می پیچد و زنان در آن معذب هستند اما از داشتن احساس لذت متعلق بودن به جامعه ی قشر باکلاس لذت می برند.

قلب مردم ما برای برد پیت و انجلینا و جولی جومونگ و اوباما می تپد اگر مشکلی برای جمونگ و اشواریا پیش بیاد تحت تاثیر قرار می گیرند قطعا اگر جنبشی برای حمایت از او تشکیل شود مایلند در آن شرکت کنند این بە خاطر کوتاهی ما در فرهنگ سازی ست که این فلویس های مردم ما خارجی اند،ما عرصه را خالی کردیم که مردم ما در چارچوب فکری مردم امریکا و اروپا و از همه بدتر فرهنگ فارس رشد کنند، مردم ما اگر به فرهنگ و ذات خود به عنوان ترک و کورد و عرب و بلوچ افتخار کنند و و تحت تاثیر تحقیراتی که از جانب حکومت می شوند قرار نگیرند در هیچ فرهنگی ذوب نخواهند شد و با جنبش ملل خود همرا و یک دل خواهند بود در این صورت هیچ قدرت استبدادی در سلطه بر آنها پیروز نخواهد شد، و کار احزاب و جنبش ها در رساندن آنها به وضعیتی که کرامت و منزلت انسانی آنها حفظ شود و نیازهای ابتدایی آنها آرزو ی نباشد که مجبور شوند جانشان را بابت آن بدهند، اسان‌تر خواهد بود.
مهم‌ترین بخش مبارزات ما نشان دادن فقر ‌فرهنگ فارس و عظمت و غنی بودن فرهنگ ملل خود مان و مضافا جلوگیری و دفاع در برابر هجوم سیل اسای فرهنگ فارس است .

دغدغه مهم ملتهای ما ایجاد صلح و مهمتر از آن ایجاد صلحی پایدار پس از پایان جنگها و مخاصمات مسلحانه است. گذار از جنگ به صلحی پایدار همیشه امری سخت و پیچیده بوده است، و دلیل اینکه رژیم ایران تا کنون توانسته دوام بیاورد همین دغدغه است که مسولان رژیم ایران در تمام سخنرانی های خودشان به آن دامن می زنند.

ترس از ناشناخته ،آینده مبهم ، وقوع جنگ های بعد از سقوط رژیم ایران، یکی از مهم‌ترین اهرم های رژیم ایجاد و تشدید همین ترس است برای رفع این دغدغه ی مردمان دو اقدام مهم باید انجام شود.

تشکیل حکومتی در تبعید ،که مردم با ساختار و شکل حکومتشان. آشنا و آگاه شوند و سهم و تاثیر خود را در آن پیدا کنند.

دوم تشکیل اتحادیه ای از ملل و حکومت های غیر فارس با موضوع :
۱_دفاع مشترک در مقابل سرکوب رژیم ایران و دفاع از حق تعیین سرنوشت خود
۲_تعیین شکل و چارچوب رابطه بعد از سقوط رژیم ایران و همچنین
۳_ایجاد یک نهاد تحکیم صلح برای نهادینه کردن صلح پایدار بعد از سقوط رژیم استعمارگر ایران

Comments

comments

پاسخی بگذارید