جمال پورکریم رهبر همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:انـدیشە و گـفتمان اول و اصلی مـلت کورد در کوردستان تحت اشغال ایران استقلال طلبی ست

Comments

comments

پاسخی بگذارید