کمتر کوردیست باور بە استقلال و تاسیس دولت کوردستان نداشتە باشد، و این را دشمنان نیز درک کردەاند کە خواست ملت کورد چیست؟و بر همین مبناست کە ایرانیان حتی بە کوردهای فدرالخواه وتمامیت خواه ایرانی نیز بە دیدە ظن و گمان مینگرند و آنان راتجزیە طلبان خجالتی عنوان میکنند.

Comments

comments

پاسخی بگذارید