فروپاشی جغرافیای جعلی ایران و استقلال و تاسیس دولتهای کوردستان، آذربایجان جنوبی، بلوچستان، الاحواز، کاسپین، ترکمنستان جنوبی و فارسستان حتمی است.
اما موضع فاشیزم ایرانی و پان فارسیزم در مقابل کنفرانس ملل غیرفارس در بروکسل ؟؟؟
کنفرانس ملل غیرفارس در بروکسل موضع فاشیزم ایرانی و پان فارسیزم در مقابل سخنرانی جمال پورکریم

Comments

comments

پاسخی بگذارید