جنبش استقلال طلبان کوردستان:اعدام، زندان، کشت و کشتار: سهم کورد،بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپینی و … از ایران جعلی.

از بدو اشغال سرزمینهای ملل غیرفارس”کورد،بلوچ،عرب الاحوازی، کاسپین و …” ایرانیان، جدای از غارت و چپاول منابع و معادن، با سلب هویت ملی این ملل و با سیاست اسمیلاسیون هویتی، فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و با تغیرات دموگرافی، نابودی این ملل را کلید زدەاند، سیاستی کە رضا خان در بنام انقلاب سفیدش کلید آن را زد و اکنون جمهوری اسلامی ایران همان سیاست را البتە با سیاق دیگری در پیش گرفتە است.

انقلاب ژینا، با شعار محوری و کوردستانی ” زن، زندگی، آزادی” کە لرزە بر اندام اشغالگران ایرانی انداختە و تمامیت رژیم را بە سوی انحلال، اضمحلال، سقوط و پایان اشغالگری سوق دادە، رژیم را چنان هراسان کردە است کە در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفانش، از ملل خاک اشغال شدە زهر چشم میگیرد و جوانان، فعالان و رهبران این ملل را بە چوبە دار می آویزد.
در این چند ماه اخیر جدای از کشت و کشتار و براه انداختن جمعە خونین در بلوچستان اینک، بیش از ٢٠ تن از فعالین بلوچ را اعدام کردە و ماشین سرکوب و ترور و اعدام در مناطق وابستە بە ملل غیرفارس هر روز با سرعت بیشتری بە جنایاتش ادامە میدهد.

در ادامە همان سیاستهای ضد بشری، رژیم ایران، روز شنبە ١٦ اردیبهشت، ٦ مە ٢٠٢٣ ، حبیب اسیود، از رهبران و فعالین سیاسی عرب الاحوازی” حرکە النضال” را بە اتهام تلاش برای استقلال و آزادی الاحواز و بە تهمت واهی ” مفسد فی الارض” بە چوبە دار آویخت.

جنبش استقلال طلبان کوردستان، ضمن همدردی با ملتهای بلوچ و عرب الاحوازی، جنیاتهای رژیم اشغالگر ایرانی را محکوم و از جامعە حقوق بشری جهانی میخواهد کە جنایات رژیم ایران را محکوم کنند، همچنین از ملل خاک اشغال شدە محصور در جغرافیای جعلی ایران درخواست داریم تا با اتحاد و انسجام بە مبارزات برحقمان در جهت نیل بە استقلال و آزادی آدامە بدهیم و تا پایان دادن بە اشغال سرزمینهایمان راه حبیب و جبیبهایمان را ادامە بدهیم.

جنبش استقلال طلبان کوردستان

١٧ گولان ٢٧٢٣ کوردی
٧ مە ٢٠٢٣ میلادی

Comments

comments

پاسخی بگذارید