سراغ خودم که آمدند،دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

مارتین نیمولر المانی :

اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،سکوت کردم چون کمونیست نبودم.

بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند،سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.

بعد سراغ یهودی‌ها آمدند،سکوت کردم چون یهودی نبودم.

سراغ خودم که آمدند،دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

 

جمال پورکریم رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان:

جنبش الاحواز اکنون نیازمند پشتیبانی و حمایت ملل غیر فارس است،

اگر ما امروز با ملت عرب الاحواز همراه نشویم ،

در فردای پیش رو چگونە میتوانیم از آنها توقع حمایت داشتە باشیم؟

کورد،عرب الاحوازی،تورک آذربایجانی،بلوچ،کاسپین و تورکمن و…

ما همگی درد و دشمن مشترک داریم.

همدیگر را حمایت کنیم.

Comments

comments

پاسخی بگذارید