پیام آجوئی بلوچستان بە مناسبت اعلام همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

اتحاد ، چھار حزب استقلال طلب کوردستان تحت اشغال ایران،
مبارک و میمون باد!

دوستان گرامی کورد
ما جوانان استقلال طلب بلوچستان ( آجوئی بلوچستان) تحت اشغال ایران ، اتحاد و همبستگی چهار حزب کوردستان رابہ شما وملت قهرمان کورد از صمیم قلب تبریک و تھنیت عرض میکنیم.

امیدواریم این اقدام زیبا، سرمشقی برای کُل استقلال طلبان سرزمین های اشغالی آذربایجان ، الاحواز و بلوچستان شود .

ما استقلال طلبان بلوچستان از راہ دور دست شما مبارزان واقعی و پیشمرگ ھای جان بر کف کوردستان را می فشاریم و با شما در یک جبھه با دشمن مشترک ایستادہ ایم .

جا دارد ، ازمبارز خستگی ناپذیر جناب آقای جمال پور کریم، بخاطر تلاش ھای فراوان شان برای ایجاد این اتحاد وهمبستگی ، قدردانی کنیم.

اتحاد شما ضامن پیروزی ملت قھرمان کوردستان خواھد بود.

شورای مرکزی
آجوئی بلوچستان 12/1/2022

Comments

comments

پاسخی بگذارید