ترور لاهه در سکوت دادگاه جهانی

 

آبان ۱۸, ۱۳۹۶

پیام جمال پورکریم،  فعال سیاسی کورد به مناسبت ترور مبارز نستوه، احمد مولی

قبل از هر چیز لازم است پیشنهاد کنیم تا، در غرب و اروپا، مخصوصا در لاهە هلند، تجمع اعتراضی وسیعی در جهت محکوم کردن تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

با شنیدن خبر ترور دوست و همرزم گرامیم، روانشاد احمد مولی بسیار متأثر و اندوهبار شدم، دوستی کە با وجود اینکه تنها یک بار از نزدیک با هم دیدار داشتیم اما بارها با او در مورد آزادی و راهکارهای روبرو شدن و براندازی رژیم ایران با هم همصحبت شدیم. برای شناخت احمد مولی شاید نگاهی حتی گذرا به تصویری کە ضمینە این نوشتە است، کافی باشد/ تصویری که در آن، روانشاد مولی، پرچم الاحواز را بر روی سینە خود دارد و پرچم کوردستان  در پشت سرش نمایان است. آری وی همیشە حامی استقلال و آزادی کوردستان، الاحواز، بلوچستان، اذربایجان و ترکمنستان و تمامی ملتهای تحت ستم بود.

روز ٨ نوامبر ٢٠١٧ پس از وقفه ای کوتاه، بار دیگر ماشین ترور جمهوری اسلامی ایران با ترور احمد مولی از رهبران سرشناس و متشخص جنبش الاحواز، استارتی دیگر خورد و این سیگنالی است کە ترورهای برون مرزی رژیم ایران بعد از این توقف کوتاه، دوبارە بە جریان درآمدە است. تروری کە در لاهە هلند، در همان جایی کە مقر دادگاه جهانی سازمان ملل وجود دارد و فریاد دفاع از انسانیتش گوش جهان را پر کرده است، بە وقوع پیوست.

رهبر فرزانه ملت کورد شهید د. قاسملو میفرمود، “بهترین پاداش برای شهدا ادامە راهشان است”، لذا برای انکە پاداش مبارزات نستوه و مداوم شهید احمد مولی و تمامی شهدای راه آزادی را بپردازیم، بایسته است راهشان را تا رسیدن بە آزادی ادامە دهیم .

لذا بایسته است، علیرغم تمامی فعالیتها و تلاشهای ممکن در زمینه محکوم نمودن ترور این مبارز ملی ازخودگذشته الاحوازی و دوست صمیمی تمامی آزادیخواهان در ایران، تمامی فعالان و اپوزیسون مخالف و برانداز جمهوری اسلامی ایران بدون تفکیک و استثناء، در لاهە و کشورهای مختلف اروپایی فعالیتهای اعتراضی وسیعی را در جهت محکوم کردن تروریسم دولتی جمهوری اسلامی برگزار نموده و از جامعە جهانی خواستە شود تا رسما تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کنند و راه مقابلە و مبارزە با این رژیم را سهل و هموارتر کنند .

ماشین ترور جمهوری اسلامی ایران از بدو ربودن انقلاب ملتهای ایران و بر سرکارآمدن این رژیم فاشیست مذهبی تاکنون از حرکت باز نایستادە است و اگر هر از چند گاهی توقفی کوتاه داشتە است، تنها جهت تجدید قوا و طراحی برنامه هایش بودە اس که این امر با فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم همزمان بوده است.

صدور انقلاب اسلامی بە خارج از مرزهای ایران کە خمینی فرمان آنرا در اوایل بر سر کارامدن رژیم اسلامی صادر کرد، همواره مترادف و همسو با صدور تروریسم بە جهان خارج از ایران بودە و همچنان ادامە دارد و تا زمانیکه این رژیم ضدبشری وجود داشته باشد، همزمان با گسترش تروریسم جهانی در دیگر زمینه ها، ادامه خواهد داشت.

رژیم اسلامی ایران تاکنون از طریق سرکوب، اعدام و زندان و ایجاد رعب و وحشت و در خارج از مرزهایش نیز از طریق ترور و مداخلە در امورات کشورهای جهان بە حیات خود ادامە دادە است . تروریسم دولتی اسلامی ای که در خارج توسط نیروی قدس شاخە برون مرزی سپاه پاسداران، تحت نظارت و رهبری خامنەای و فرماندهی قاسم سلیمانی مدیریت و بە اجرا در می اید.

هر چند سازمان ملل در دسامبر سال ١٩٩٣ طی قطعنامەای، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران را محکوم نمود اما در اکثر موارد، ترورهای خارج از ایران، به سبب منافع اقتصادی کشورهای غربی، امریکا و … با سکوت روبرو شده است.

ترور رهبران کورد از جملە شهید د.عبدالرحمن قاسملوو و شهید د. صادق شرفکندی نمونەای بارز از سکوت غرب در مقابل گرفتن امتیازات اقتصادی از رژیم ایران میباشند. از موارد دیگر میتوان بە ترور شخصیتهای سیاسی اپوزیسون و مخالف رژیم ایران نظیر ، شاپور بختیار، کاظم رجوی، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگر اشارە کرد کە هر بار تروریستها تحت عنوان و با مصونیت سیاسی با نام سفیر و دیپلمات تا تهران اسکورت شدند و بە ایران بازگرداندە شدند.

سفارتخانە و کنسولگریهای رژیم ایران در کشورهای مختلف جهانی لانەهای تروریستی رژیم ایران در خارج از ایران هستند نە سفارتخانەهایی برای امورات دیپلوماتیک و در واقع ، فعالترین تروریستها همان سفیران و دیپلوماتها هستند و نمایندگان ترور جمهوری اسلامی در خارج از ایران هستند.

در پایان از جانب خود و تمامی همکاران و کارگروه و روزنامه نگاران مرکز روژی کورد، مراتب تسلیت و همدردی خود را با همرزمان، خانواده و دوستان شهید احمد مولی و تمامی آزادانیشان و آزادیخواهان اعلام نموده و امید دارم راه ایشان و تمامی شهدای ملی گرا و آزادیخواه به ویژه ملتهای تحت ستم در ایران، تداوم داشته باشدتا بدینوسیله توانسته باشیم، دین خود را به ایشان و نسل آینده ملتهایمان ادا کنیم.

Comments

comments

پاسخی بگذارید