پیام هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان بە مناسبت سی و دومین سالگرد تاسیس جبهه دموکراتیک خلق الاحواز

دوستان و همرزمان در الجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية
ملت مبارز عرب در الاحواز

نزدیک بە صد سال است کە خاک الاحواز از سوی اشغالگران ایرانی اشغال شدە و استعمارگر ایرانی خون و خاک و منابع این سرزمین را بە غارت و چپاول میبرد.
ملت عرب در عربستان تحت اشغال ایران، درنتیجه این تحمیل، قیامهای گسترده ای از گذشته تاکنون برپا کردە است و تاکنون این قیام و مبارزات ادامه دارد و هزاران نفر در راه آزادی خاک و میهنشان قربانی شدەاند.
مبارزات ملی خواهانه که گاها در قالب استقلال خواهی و گاها در قالب فدرالیسم و گاه در قالب اتونومی خواهی انجام شده است، همواره از سوی مرکز و مرکزنشینان مورد حمله، فتوا، کشتار و قلع و قمع قرار گرفته است.

علت اصلی عدم تن دادن فارسستان کە نمایندگی ایران را عهدەدار است به حقوق طبیعی و ملی و اساسی ملتهای غیرفارس را شاید بتوان در مسئله ژئوپلتیک ایران ساختە شدە با مرزها و جغرافیایی جعلی پیدا نمود. فارسستان ، منطقه ای عاری از آب، منابع طبیعی و زیرزمینی کافی، فارغ از بایستگی های لازم برای زندگی آنها که این موارد را در کوردستان و الاحواز و آذربایجان و بلوچستان جسته و غصب نموده اند.
منابع آبی و بندرگاهها و نفت الاحوز و منابع زیرزمینی، از ملزومات پایداری و بقای فارسستان یا همان ایران است. از اینرو هر نوع حق خواهی ای را با شدیدترین، متوحشترین و نامتمدنترین شیوه سرکوب میکنند.

ملل غیر فارس ، همواره قربانی بوده اند، جنگ دو رژیم اشغالگر عراق و ایران، نمونه ای از این مسئله است، جنگ، الاحواز و چند منطقه دیگر را کاملا نابود نمود، از محیط زیست آن گرفته تا مردمانش.
اما خمینی همواره فریاد زد که “جنگ نعمتی الهی است” اما آنگاه که تهران و فارسستان مورد هجوم قرار گرفت، بە قول خودشان جام زهر را سرکشید و به قطعنامه سازمان ملل تن درداد، صد البته که فردای آن روز، دیگر ملل را تحت اتهام خیانت و وطن فروشی، قتل و عام نمودند، وطنی که تاکنون برای ملل غیرفارس، نتیجه ای جز کشتار، ژنوسید و قتل و عام و غارت درپی نداشته است.

ما بعنوان ملت کوردها و شما بعنوان ملت عرب الاحوازی ، تمامی روشهای مدرن و موجود را هم با این رژیم و هم با رژیم شاهنشاهی و هم قبل از آن با قاجارها و غیره، آزموده ایم، نتیجه این است که راهی برای مدارا با این تفکر فاشیستی در دست نیست، هر راهی را که بخواهیم بیازمائیم، به ناکجاآباد ختم خواهد شد و آزموده را آزمودن خطاست و تنها عائدی ما اتلاف زمان و خون مان است که به نابودی بیشتر محیط زیست، فرهنگ و تاریخ و تمدن ما و در نتیجه آسمیلاسیون کامل ما منجر خواهد شد که کلید آنرا رضاخان در انقلاب سفید خود زده و جمهوری اسلامی نیز عینا همان سیاسیت را البته با سیاق دیگری دنبال می کند.

در نتیجه، تنها راه ما ملل غیرفارس، اندیشیدن به استقلال و فعالیت کامل و جدی در راه آن است، مهم نیست که شرایط تا چه حد مهیاست یا جهان خارج چه می خواهد یا فارسها چه قولهای آبکی ای به ما می دهند، مهم اینست کە ما عزممان را جزم کردەایم کە خودمان با دستان خود سرنوشت خود را تعین بکنیم و تا رهایی از استبداد و اشغالگری بە مبارزە بر حقمان پایبند خواهیم بود و تا رسیدن بە استقلال و ازادی از هیچ روش و شیوە دفاع از خود، چە مسلحانە ، چە مدنی و چە سیاسی دست بر نخواهیم داشت.

همرزمان مبارز در جبهه دموکراتیک خلق الاحواز

ما بعنوان هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان یک بار دیگر ضمن تبریک و شادباش سی و دومین سالگر تاسیس جبهه دموکراتیک خلق الاحواز و ارج نهادن بە بیش از سە دهە مبارزات،اعلام میداریم : کە بدلیل وجود درد مشترک و دشمن مشترک لازم و ضروریست تا در ضفوفی منسجم و متحد در کنار همدیگر، دوشادوش بە مبارزە علیە اشغالگر ایرانی بپردازیم.

هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان
٢٠ ژانویە ٢٠٢٢ میلادی
٣٠ بفرانبار ٢٧٢١ کوردی

Comments

comments

پاسخی بگذارید