نجات احزاب سیاسی روژهلات کوردستان در گرو یک اتحاد استراتژیک ملی است

کاکی رستم الماسی: آرزوی همیشگی ملت کورد پی ریزی یک حزب یا یک حرکت وسیع سرتاسری کە در بر گیرندەای تمام افکار مترقی و کورد پرور باشد شرط بنیادی نجات حتمی از یوغ اشغالگران کوردستان دانستە است .
اما آنچە بە این ضرورت کمکی نکردە یا باعث شکست آن شدە است بە بی راهە بردن خواب چندین سالە این ملت مظلوم بودە است چند دستگی و سر راە هم ایستادن گروهایی انقلابی بودە است کە سالیان متعمالی برای حذف فیزیکی همدیگر آنچە کە در توان داشتەاند بکار گرفتەاند و جە بسا در این کشمکشهایی بی سود و مخرب خون هزاران جوان خون گرم را فدای اختلافهای سلیقەی کردەاند کە بی گمان ضربەای جبران ناپذیر میباشد بر پیکر مبارزەای آزادیخوایی ملت کورد .
جنگهای داخلی و بردارکشی حزب دمکرات کوردستان ایران و سازمان کومەلە بر علیە همدیگر است کە نە فقط منطقە کوردنیشین در اوایل انقلاب دو دستی بە جمهوری اسلامی تقدیم کردنند، بلکە خیانتی بود کە در نمونەی خود کم سابقە بودە نسبت بە ملت کورد در کوردستان ایران.
بی گمان تاثیرات آن حوداث اثرات منفی خود تا بە این زمان بە همراە داشتە است و بە این زودی بر کارنامە این حرکت انقلابی زدودنی نیست . بدون شک گسست از ضرورت و فراموش کرد آن گسستی نا جبران پذیر خواهد بود کە بر حسب قانون ریاضی میتوان گفت، منحنی یک حرکت یا جنبشی را رقم خواهد زد کە امروزە کم و بیش هر یک از ما شاهد آن هستیم .
نادیدە گرفتن ضرر و شکستهای سیاسی گذشتە، هیچ کمکی بە پیشبرد اهداف امروزی ما نخواهد بود.
باید از تاریخ و اشتباهات خود درس گرفت، (آنکە نیاموزد زپند روزگار نیاموزد ز هیچ آموزگار ) همانطور کە یک جنبش تودەای از خلاء زادە نمیشود ، بی گمانبدون عیب هم نخواهد بود و در این مسیر گرفت و خلاەهای سیاسی و غیرە خواهد داشت کە احزاب کلاسیک کوردی هم بدون استثنا نخواد بود.
اما آنچە نگارندە این مطلب را وا داشت کە نظری بە گذشتە و حال امروزی احزاب سیاسی کورد در کوردستان ایران بیاندازد این بود کە در این چند روز گذشتە صدای جمهوری اسلامی ایران در پارلمان جمهوری اسلامی عراق بە گوش رسید کە گویا نباید احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق بر علیە ایران بە گوش برسد، و خواستار بر چیدن مقرهای و پایگاههای نظامی آنان شدەاند کە غیر قابل پیش بینی نبودە و نیست.
تحولات اخیر در منطقە چنان آشفتە است کە نمیشود بیشتر از این توقع  داشتت کە باید داشت .
آیا در این شرایط حساس وظیفە رهبران سیاسی احزاب کوردی ایرانی در قبال این تحولات چە باید باشد ؟
بە نظر بندە زمان یک وحت فرا گیر بیشتر از هر زمانی دیگر فرا رسیدە است نە بە خاطر بیرون رفت از وضع موجود ، بلکە بە عنوان یک ضرورت جدی باید مطرح گردد و با درک اصولی  و با تفاهم با جریانات مترقی و ملی این خلاء ناشی از نبود یک نیروی قوی و منسجم و سرتاسری کوردی پایان بخشیدە شود.
گفتنی است کە از یک طرف ریشەهای عمیق ایجاد یک حرکت مستحکم و منسجم، قوی و سرتاسری را باید در تاریخ جنبشهای آزادی خواە و عدالت خواهانە نزدیک بە یک قرن اخیر جستجو کرد و از جانب دیگر اساس یک حرکت واحد و فراگیر بیانگر تحول واصولی نیروهای سیاسی ترقی خواە و خواست تحولات سیاسی، اجتماعی شرایط تاریخی منطقە بخصوص مسلە امروز کورد و مسلە تعیین سر نوشت ملت کورد است.
وحدت تمام نیروهای سیاسی و مترقی در یک سازمان سیاسی و تکامل آن بە یک حزب واحد اگر هم یک خواب باشد دستاورد شگرفی برای ملت کورد خواهد بود و بازتابی از عملی شجاعانە و احساس مسولیت تاریخی خواهد کە در نظیر خود کام سابقە، و حقیقتی چیە شدن احزاب مسول و وطن پرست بر جدایی ها و پراکندەگیهای نزدیک بە چهار دهە اخیر میباشد، با درک این حقیقت است کە در این اواخر شعارهای وحدت طلبانە و نزدیک شدن احزاب همسو و همگرا را بە هم نزدیک کردە است.
تجربەهای تلخ چند دهە اخیر ثابت ساخت کە شرط پیروزی بر تفرقە و پراکندەگی و راە را برای پیروزی حتمی، یک وحدت آهنین میباشد کە آرزوی همیشگی ملت کورد و ملتهای ستمدە ی منطقە بودە است.
معمای وحدت و ضرورت ان اکنون برای هر انسانی کە روزی خواب و آرزوهایش آزادی ملتش بودە باشد، یک معمای حل شدە و فهم آن نهایت آسان و ورد هر سر زبانی است، اما آسان بودن آن بە معنای گشودن و تحقق آن در عمل نیست، پس زمان آن برای عملی کردن آن بیشتر از هر زمانی لازم و ضروری میباشد.
بدون شک درسی کە در این چند سال مبارزەی انفرادی باید آموختە باشیم این است : حزب تنها  زمانی میتواند رسالت تاریخی خود را ایفاە نماید کە نیرومند، قوی، فرگیر، سرتاسری، دارای وحدت آهنین و با تودەها پیوندی ناگسستنی داشتە باشد .
بدون شک من امروز دیگر زمان انفرادی بازی کردن بە پایان رسیدە است و شرایط منطقە ما را ناچار میسازد کە بیشتر از هر زمانی دیگر بە فکر چارە اندیشی باشیم و برای رسیدن بە استراتژی مشترک و بە خاطر تحقق اهداف استراتژیک و سهم گیری در ایجاد تحولات سیاسی و یک مکانیزم واحد کە چهرەی واقعی وحدت بە خود گیرد از خود نشان دهیم .
در آخر این مطلب باید بگویم امروز دیگر نە تنها حکم تاریخ ضرورت وحدت تمام احزاب سر در گم کوردستان ایران را ناجی و حتمی میداند، بلکە این روند باید بە یک فراخوان عمومی و یک جنبش تودەای تبدیل گردد . بە این ترتیب نجات کورد و کوردستان در گرو یک وحدت آهنین است .
اما آنچە بە این ضرورت کمکی نکردە یا باعث شکست آن شدە است بە بی راهە بردن خواب چندین سالە این ملت مظلوم بودە است. چند دستگی و سر راە هم ایستادن گروههایی انقلابی بودە است کە سالیان درازی است برای حذف فیزیکی همدیگر آنچە کە در توان داشتەاند بکار گرفتەاند و جە بسا در این کشمکشهایی بی سود و مخرب خون هزاران جوان خون گرم را فدای اختلافهای سلیقەی کردەاند کە بی گمان ضربەای جبران ناپذیر میباشد بر پیکر مبارزەای آزادیخوایی ملت کورد. جنگهای داخلی و برادرکشی حزب دمکرات کوردستان ایران و سازمان کومەلە. بر علیە همدیگر است کە نە فقط منطقە کوردنیش در اوایل انقلاب دو دستی بە جمهوری اسلامی تقدیم کردنند بلکە خیانتی بود کە در نمونەی خود کم سابقە  نسبت بە ملت کورد در کوردستان ایران بوده است.  بی گمان تاثیرات آن حوداث اثرات منفی خود تا بە این زمان بە همراە داشتە است و بە این زودی بر کارنامە این حرکت انقلابی زدودنی نیست. بدون شک گسست از ضرورت و فراموش کرد آن گسستی نا جبران پذیر خواهد بود کە بر حسب قانون ریاضی میتوان گفت، منحنی یک حرکت یا جنبشی را رقم خواهد زد کە امروزە کم و بیش هر یک از ما شاهد آن هستیم .
کاکی رستم الماسی

Comments

comments

پاسخی بگذارید