سالهاست کە ملل غیرفارس در اعتراض بە سرکوب، دیکتاتوری ،استبداد، استعمار و اشغالگری ایرانیان بپا خاستەاند.
کلید اسمیلاسیون و سیاست سلب و انکار هویت ملی کورد، بلوچ، عرب الاحوازی، تورک آزبایجانی، کاسپینی، تورکمن و … را رضا مهتری پهلوی در انقلاب سفید خود زد و بعدها پسر و نوەهایش، و تا بە امروز همان سیاست را جمهوری اسلامی نیز، البتە با سیاق دیگری دنبال میکند.

در چند روز گذشتە رضا پهلوی، نمایشی را باشرکت دوستانش در مقابل دوربین بە اجرا درآورد و خود نقش رهبر را بە شکل تمسخرامیزی بازی کرد وانشاءمکتوب شدە را چنان دکلمە کرد کە توانایی گفتن یک جملە را هم بدون نگاە کردن بە برگە نداشت. این نمایش بە گونەای اجرا شد کە مخاطبان یقین پیدا کردند کە مشاورانش و خود جناب دن کیشوت هیچ اطلاعی از وضعیت داخلی جغرافیای جعلی و ساختگی ایران ندارند.

ایشان فکر می کنند کە مردمان کنونی داخل جغرافیای جعلی ایران همان مردمان سادەی بیگانە با تکنولوژی و علم دوران پدر و پدربزرگش هستند، کە با معجزە تبدیل نفت بە کاخ طلایی بە آنها ایمان بیاورند.

فکر نمیکنم کە ملل غیر فارس ، دورانی را کە ابرقدرتها تصمیم گرفتند مهتر خود را حاکم بر این قلمرو کنند، و یا ظلم و خفقان ، سرکوب و فقر مطلق، زندان و اعدام و شکنجە و قتلوعام در دوران زمامداری پدر و پدربزرگ رضا پهلوی را از یاد بردە باشند.

جناب رضا پهلوی شما هم فراموش نکنید کە مردم و ملل تحت ستم در این جغرافیای ساختگی شما بنام ایران، در انقلاب ٥٧ جان خود را فدا نکردند کە امروز مایل باشند با عبور از خشم و گلولە ی جمهوری اسلامی دوبارە بە چاە بیافتند .

مگر میشود مردم آنقدر حافظە تاریخی شان ضعیف باشد کە در انقلاب ٥٧ برای چە و چگونە تاج و تخت پادشاهی پدر و خاندانتان را سرنگون و بە زبالە دان تاریخ انداختند؟ ، تاریخ بە عقب برنمیگردد.

حداقل ملل غیر فارس ، دیگر مللی نیستند کە برای گذار از دیکتاتوری جمهوری اسلامی ، بە دیکتاتوری شاهنشاهی برگردند، برای ملل غیر فارس شماهای مجاهدینی ، رجوی، مشروطە خواه و ملی گرا، شاهنشاهی و سلطنت طلب کراواتی بە ظاهر دمکرات، تفاوتی با دیگر اشغالگران ایرانی ندارید، تفاوت شما با جمهوری اسلامی تنها در ظاهر است نە در باطن، شما بە جای عبا و عمامە، تاج و کراوات بر تن میکنید ، اما باطنتان همان تمامیت خواهی، اشغالگری و پان فارسیسم در قالب ایرانیت و بجای واژە جعلی امت واحدە اسلامی ایران، ملت واحدە جعلی ایران را فریاد میزنید.
آنچە در هر دوی شما بعنوان شاه و شیخ مشترک است شباهت است نە تفاوت .

اگر خمینی بنام دین و اسلام، علیە ملت کورد فتوای جهاد علیە کفار صادر میکند، شما بنام حفاظت از تمامیت ارضی ایران جعلی، فتوای جهاد علیە استقلال طلبان ملل غیرفارس ، تحت عنوان تجزیە طلبی صادر میکنید.

اکنون مردم اگاهتر شدە و نحوە ساز و کار فریب و حیلەی شاە و شیخ را دریافتەاند، کە همانا خروجی آنرا میتوان در شعار نە شاه و نە شیخ، جستجو کرد.

اگر بە این شعار دل خوش کردەاید کە عدەای بخاطر انزجار از خامنەای و جمهوری اسلامی و ماهیت اخوند ستیزی پدربزرگتان ، شعار رضاشاه روحت شاد را سر میدهند، سخت در اشتباهید و دچار توهم و خودبزرگ بینی شدەاید، چون اینان همان فارس و ایرانیانی هستند کە همەی ملل غیر فارس را تجزیە طلب و دشمن میپندارند، صرف این شعار نە از حب رضا شاه بلکە از بغض و عداوت با خامنەایست ، آیا واقعا درک نمیکنید، بار منفی نهفتە در این شعار را کە خود را در ضرب المثل صد رحمت بە کفن دزد اولی نمایان میکند؟

رضا پهلوی و سلطنت طلبی در میان ملل غیر فارس، و حتی در میان فارسها و ایرانیان نیز جایگاهی ندارد، جز عدە ای از اطرافیانش کە در سایە ثروت این ملل کە خانوادە ی او با خود بە تاراج بردە اند و بودجە هایی کە بابت تاسیس و تولد انجمنهای پادشاهی، پیمان نوین، فرشگرد و … کە بعد از مدتی رها می کند نفسی تازە می کنند و ان عدە کە شیرینی شهد حق العمل پاچە خواری خود یا اجدادشان را خوش امدە، کس دیگری مایل بەبازگشت خاندان مهتری نیست.

ملت های مقتدر ی کە نوە ی رضا میرپنج سعی در عشایر و طوایف جلوە دادن انها داشت هیچگاە حاکمیت حکومت استعماری را تائید نکردە و بە رسمیت نشناختە اند کە جنبشهای اسماعیل آقای سمکو، پیشوا قاضی محمد، شیخ خزعل، میرزاکوچک خان جنگلی، جعفر پیشەوری، دوست محمد خان بارکزایی، عثمان آخوند و … مستندیست دال بر این درخواست همیشگی و برحق این ملتهای غیرفارس کە شما فارسها، بر خاک و خون این ملل ، بنام ایرانی خاک و سرزمینشان را اشغال کردەاید و ایرانی جعلی بنیاد نهادەاید.

هر غیر فارسی خواهان حفظ تمامیت جغرافیای جعلی ایران یا بازگشت شما و سطنت و شاهنشاهی باشد، بدون شک، با همان جاش و مزدوری کە اکنون برای جمهوری اسلامی سینە سپر کردە است تفاوتی ندارد.

اما نکتە جالبتر اینکە ، دمکراسی ای کە رضا پهلوی و تمام بە اصطلاح اپوزیسیون ایرانی و تمامیت خواه، از ان دم می زنند کاملا متضاد با حفظ تمامیت ارضی ایران جعلیست چرا کە ارادەی آزاد این ملتها رهایی از زیر سیطرەی استعمار و تشکیل حکومت و دولتی بر آمدە از ملت خود آنهاست.

فراموش نمیکنیم کە مهمترین رەاورد مشترک دوران شاە و شیخ یکسان سازی فرهنگی، ملی، جغرافیایی، زبانی بە زور اسلحە ، سرکوب و شکنجە و قتل عام مخالفان ،عدم وجود ازادی بیان،تمرکز و تعلق ثروت بە قشر خاص،اسیمیلە کردن دیگر ملتها،جعل تاریخ،ارتقای تقدس فقر و ترویج جهل بودە و خواهد بود، نمونەای سادە میتوان بە برداشتن حجاب از سوی شاە و برقراری حجاب اجباری از سوی شیخ .

بحث آسیمیلاسیون فرهنگی در دوران رضا شاه پهلوی مساوی است با نسل کشی، فقط با این تفاوت که به جای کشتن و حذف فیزیکی ، اقدام به حذف و جعل فرهنگی و نابودی هویت مستقل به نفع هویت فارسی کردند.
حال نوه ی همان شخص در حالیکه هیچ اختیارات رسمی حکومتی ندارد، تفکرات و عقایدش ادامه دهنده‌ی همان راه و طرز تفکر است .

لذا از انجا کە فقط شکل ظاهری شما متفاوت است اعتراض و طرد رژیم کنونی ایران بە معنای اعتراض و تمدید خشم دوبارە، علیە شما و پدران دیکتاتورتان است.

در پایان یک بار دیگر تاکید میکنیم کە ما بعنوان ملت کوردستان عزممان را جزم کردەایم کە خودمان با دستان خود سرنوشت خود را تعین بکنیم و تا رهایی از استبداد و اشغالگری بە مبارزە بر حقمان پایبند خواهیم بود و تا رسیدن بە استقلال و آزادی از هیچ روش و شیوە دفاع از خود، چە مسلحانە ، چە مدنی و چە سیاسی دست بر نخواهیم داشت.

Comments

comments

پاسخی بگذارید