ایران جعلی

نقشە و نام ایران کە فارسها ادعادی تمدنی هزاران سالە دارندبنا بر شواهد و مدارک تاریخی در سال ١٣١٣ خورشیدی برایاولین بار بعنوان یک کشور بجای پرشیا و در راستای از بین بردندیگر ملل غیر فارس ، بکار گرفتە شد .
اما طبق اشعار و شاهنامە فردوسی کە فارسها آنرا مانیفست ناسیونالیزم ایرانی میدانند، کجاها ایران نام داشتە است؟(( خراسان))نە کوردستان، نە الاحواز، نە بلوچستان، نە کاسپین و مازنداران ، نە کرمانو نە آذربایجان هیچگاه بخشی از ایران نبودە است.

Comments

comments

پاسخی بگذارید