ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم.

دکتر شادی           

محدودند تعدادی بانوانی کە حداقل یکبار مورد تحقیر و توهین از طرف گشت ارشاد  قرار نگرفتە باشند، گشت ارشاد با پخش نیرو های خود در سطح شهر بە اذیت و آزار مردم مشغول است و بە بهانە بیرون بودن موی سر ،پوشیدن لباس رنگ روشن و هر تنوع و زیبایی در دختران بە طرز غیر انسانی بە انها حملە کردە ،دستگیر نمودە و راهی خیابان وزرا می کند و در انجا لباس انها توقیف می شود و خانوادە باید برای انها لباس مشکی منطبق با فرهنگ شهادت و عزاداری بیاورند و دختر ارشاد شدەی خود را تحویل بگیرند.

پوشیدن لباس سیاە وپوشاندن کامل موی سر ،در کل زندگی بە سبک سریالهای تلویزیونی جزو فرهنگ فارس و ایرانی بودە و گشت ارشاد در واقع قصد دارد ملت را بە عرف و فرهنگ فارس قبل از پروژەی کشف حجاب رضا پهلوی برگرداند این در حالی ست کە چنین سبک پوششی هیچ سنخیتی تاریخی با لباس ملی ملت کورد ندارد در لباس کوردی از رنگهای شاد استفادە می شود وپوشاندن موی سر با توری بودە کە بیشتر از اینکە برای پنهان کردن دختران از چشمان ناپاک باشد، برای زیبایی ست.

ڕەش بەڵەک رقصی ست کە در آن دختران و پسران دست در دست هم بە پایکوبی می پردازند کسی کە این لاین را بە نماد رهبری هدایت می کند از قدیم الایام بانو ی بودە ،با پارچەی سفیدی در دست کە دستمال سرچوپی نام دارد .

در فرهنگ ملت کورد زنان و دختران همیشە در جامعە نقش مدیر و رهبر را داشتە اند و بیشتر قبایل قدیمی کورد بە اسم زنان معروف و قابل شناسایی است .
کشاندن و قایم کردن زنان در منزل و بیرون بردن انها در گونی های سیاە کە تمام زیبایی انها ها را پنهان می کند و ازادی عمل و اندیشە را از انها می گیرد و تمام انرژی و فکر و دغدغە ی انها را بە استرس بیرون امدن و آشکار شدن تار موی تبدیل می کند جزو فرهنگ فارس است .بیشتر مردمان آنها بە این رفتار عادت دارند و چنین رشد و پرورش یافتە اند.

دختران انها بە تحقیر توسط مردان حتی اگر او پسر کوچک خانوادە باشد عادت کردە اند در فرهنگ انها احترام بە بزرگترها شامل زنان نمی شود بە مردان تعلق دارد از اینجا ست کە دوست من کە استاد دانشگاە است در حضور دوستان و همکاران توسط پسر ٦سالە اش تحقیر می شود کە چرا روسری اش در جمع عقب کشیدە شدە است و وی در حالی کە روسری اش را جلو می کشد از پسرش عذر خواهی می کند.

ریشە ی فرهنگی فارس ایرانی و فارس افغانستان یکی ست اما با خدمت های کە رضا پهلوی میرپنج بە فارس های ساکن ایران کرد انها از پیشینە ی فرهنگی خود تا حدود زیادی فاصلە گرفتند و با ظهور جمهوری اسلامی تا حدود کمی بە عقب برگشتند برای شناختن بیشتر ریشە و سابقە فرهنگی فارس های ساکن ایران باید بە سبک زندگی فارس ها ی افغانستانی نظر کرد و تاریخچە ی این فرهنگ را در سبک زندگی فارس های افغانستان در زمان حال جستجو کرد انها یک ریشە و یک فرهنگ مشترک دارند کە قابل احترام است وما در اینجا تنها در مقام بیان تفاوت فرهنگ ملت کورد و فارس هستیم.

قانون از دل فرهنگ جامعە کە بە مرور بە عرف تبدیل شدە است بیرون می آید گاهی تخطی از عرفی کە بە قانون تبدیل نشدە هم فرد را با عنوان هنجار شکن و در قالب منحرف اجتماعی از جامعە طرد می کند در ضمن یکی از منابع حقوقی هم قاعدەی عرفی ست، قاعدەی عرفی جامعەای ممکن است برای جامعە ای دیگر عملی ضد اڕزش و وقیح بە شمار رود مانند ازدواج عمو زادە ها کە در فرهنگ ایرانی عادی و در فرهنگ اروپایی از مصادیق بارز ازدواج با محارم است.

لذا عرف پیوند عمیقی با پیشینە و تاریخ فرهنگی ملتها دارد از این رو نمی توان یک عمل ضد ارزش رابە زور حتی در قالب قانون بە ملتی دیگر کە فرهنگ و زبان و تاریخ خاص خود را دارد تزریق کرد.

بر این اساس یک ملت یعنی افرادی کە دارای زبان ،تاریخ،فرهنگ مخصوص خود هستند باید در زیر سایە حکومت نشات گرفتە از مردمان خود زندگی کنند در غیر اینصورت محکوم بە نابودی هستند . قدرت حاکمەی بیگانە قتل عام افراد ملل دیگر کە سرزمین شان را اشغال کردە است و در ملت و فرهنگش حل نمی شود را قربانی کوچکی برای رشد و توسعە ی سرزمین خود می داند و اینگونە ست کە ژینا ها در صورت عدم تخلف هم نابود می شوند چون هدف اصلی سرزمین انها ست کە باید با افراد خودشان جایگزین شود.ما ژیناهای آیندە ی هر حکومت غیر خودی هستیم.

Comments

comments

پاسخی بگذارید