مردمان در بند و مللی کە خاک و سرزمینتان اشغال شدە است
ملت کورد، زنان و مردان انقلابی شرق کوردستان
ملت بلوچ، مردمان قهرمان بلوچستان
ملت عرب، مردمان غیور الاحواز
ملت تورک ، مردمان آزادیخواه آذربایجان جنوبی
ملت کاسپین، مردمان سرزمین میرزا کوچک خان جنگلی،
ملت تورکمن، مردمان سرزمین ترکمن صحرا
ملت فارس، مردمان بپا خواستەی تشنەی آزادی

هزینەای کە اکنون در راه نیل بە آزادی پرداخت میکنیم، بهایی است بسی سنگین،
چون هیچ مبارزەای جهت دستیابی بە آزادی بدون هزینە نیست و نخواهد بود.

جمعە خونین بلوچستان را بە ملت بپاخواستە بلوچ تسلیت میگوییم و یقین داریم کە ملت انقلابی، شجاع و غیور بلوچستان، از خون شهیدانش نخواهد گشت ،ژن، ژیان ئازادی، را تا پایان اشغالگری و دیکتاتوری رژیم اسلامی ایران فریاد میزنند و میگویند نە فراموش میکنند جنایات رژیم ایران را در بلوچستان و نە هرگز بانیان آنرا میبخشایند.

اشغالگران ایرانی نە تنها جمعە، تمامی روزهای دیگر این ملل را سیەپوش کردەاند ،مگر جنایتی باقی ماندە کە بر سر ملل کورد، بلوچ، عرب الاحوازی، تورک آذربایجانی،کاسپین، تورکمن ،فارس و الی آخر نیاوردە باشند،
مگر میشود الاحواز ، جمعە سیاه محمرە را از یاد ببرد و جنیاتکاران این فاجعە را ببخشاید؟

نە کوردستان خون بە ناحق ریختە شدە ژینا و فرزندانش را فراموش میکند، نە آذربایجان خون حدیث و قربانیانش را، نە بلوچستان زخم دختر چابهاری و شهیدانش را فراموش میکند، نە الاحواز خون بە ناحق ریختە شدە اولادش را نە کاسپین دختر شهیدش حنانە را ، نە مادر ستار و ندا و نە مادارن خاوران خون جگرگوشەهایشان را فراموش میکنند.

مردمان انقلابی و بپاخواستە:
انچە اکنون در جریان است، دیگر از اعتراضات گذر کردە و بە انقلابی تمام عیار بدل گشتە است. پس یک بار برای همیشە و برای گرفتن تاوان خونهای بە ناحق ریختە شدە ، در خیابانها بمانید و انقلاب را تا پایان کار و سرنگونی رژیم اسلامی ایران ادامە بدهید، یقینا بر این مسئلە آگاهید کە اگر ما با همدیگر، رژیم و دیکتاتوری را بە مرگ و نابودی نکشانیم ، او تک تک ماها را بە سوی مرگ و تاریکی خواهد فرستاد.
این جنگ یک برندە زندە ، و یک بازندە مردە خواهد داشت و ما ملتها باید زندە و برندە این جنگ باشیم .
پس با اقتدار و روحیەای مبارزگرانە، تا پایان دیکتاتوری، مغازەها را ببندید، مدارس، دانشگاهها و ادارت را تعطیل کنید و با ماندن در خیابانها و گسترش اعتراضات و اعتصابات طومار پر از جنایات این رژیم ضد بشری در هم بپیچید.
آیندە آزاد ازن ماست، پیروزی نزدیک و عمر رژیم رو بە پایان است .

ژن ژیان آزادی

Comments

comments

پاسخی بگذارید