همپیمانی استقلال طلبان کوردستان:جنایات رژیم ایران در بلوچستان اشغالی را محکوم میکنیم .

ملتهای دربند و آزادە
همرزمان بلوچ، ازادیحواهان و مردم مبارز و انقلابی بلوچستان

رژیم اشغالگر ،دیکتاتور و تروریستی جمهوری اسلامی ایران از بدو و شروع تظاهرات در کوردستان و سایر نقاط جغرفیای موسوم بە ایران بعد از شهید شدن ژینا امینی ابعاد گسترەای بەخود گرفت و هم زمان از قالب تظاهرات خارج شدە و انقلابی نوین همە ملتهای کورد، بلوچ، عرب و … را در برگرفت ،کما اینکە از ابتدا رژیم با اسلحە وگلولە جوانان انقلابی مارا هدف قرار دادە و متاسفانە تعدادی از مبارزین انقلابی در کوردستان ، احواز و بلوچستان شهید شدەاند.

انچە مسلم است این انقلاب و رستاخیز در همەی جغرافیای موسوم بە ایران بەشدت و بە طرزی غیر قابل تصور و ددمنشانە از سوی رژیم سرکوب میشود و همین امر کافیست کە برحقانیت مبارزە ٤٤ سالە ملت کورد کە از ابتدا بەاین رژیم منحوس قاطعانە نە گفت و مبارزە را علی الرغم همە جنایات رژیم و اعدام کشتار، ادامە دادە است.

در همین راستا، همرزمان و برادران وخواهرانمان در بلوچستان از جنایات رژیم وکشتار وشهید نمودن مبارزین و جوانان بلوچمان در امان نماندە و همچنان همە میدانیم کە در خاش و جگیگور و زاهدان وسایر نقاط سرزمین بلوچستان چگونە رژیم دست بەجنایت وکشتار زدە است.

همپیمانی استقلال طلبان کوردستان شدیدا اقدامات وجنایات رژیم را در بلوچستان محکوم مینماید و از سویی دیگر بە همرزمان و مبارزین بلوچ اطمینان میدهیم کە شما تنها نیستید وکوردستان در صفوف شما و سنگر دفاع از حقوق ملی شما عزیزان میباشد .

همبستگی و اتحاد ما ملل ، تنها راه رهایی از چنگال اشغالگر ایرانیست.

همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

١٤ خزلور ٢٧٢٢ کوردی
٥ نوامبر ٢٠٢٢ میلادی

Comments

comments

پاسخی بگذارید