پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان در کنفرانس اولین سالگرد قتل ژینا امینی

بنام ژن، ژیان، آزادی

با سلام و درود بە روح پاک شهدای انقلاب ژینا و تمامی جانباختگان راه آزادی .

شرکت کنندگان در کنفرانس اولین سالگرد قتل ژینا امینی ، برگزارکنندگان این کنفرانس، نمایندگان احزاب، سازمانها و جریانات سیاسی، حضار، مهمانان گرامی، شخصیتها و مبارزین راه آزادی،

سلام و درود بر همگی شماها.

یک سال از انقلاب ژینا گذشت، انقلابی نوین ، مدرن و امروزی کە جرقەاش در روژهلات کوردستان زدە شد و جدای از اینکە سراسر سرزمین ملتهای تحت اشغال ایران جعلی، اعم از کورد، بلوچ، عرب الاحوازی، کاسپین، فارس و آذری را در برگرفت، مرزهای جهانی را درنوردید و جامعە بین المللی  را تا حدودی متوجە این مسئلە کرد کە رژیم ایران تهدیدی نە تنها برای دمکراسی و امنیت و صلح و آرامش در منطقە و خاورمیانە است، بلکە تهدیدی جدی و بلقوە برای صلح و ثبات و امنیت جهانیست.

در سرزمینهای اشغالی محصور در جغرافیای جعلی موسوم بە ایران، انقلاب ژینا بە رهبریت و محوریت زنان و با شعار فلسفی ” ژن، ژیان، آزادی” بیانگر خواست و دردی مشترک است کە میتوان آنرا در لابلای شعارهای کف خیابانهای کوردستان ،نظیر ” کورد تا دولت خود را نداشتە باشد، وضعش همین خواهد بود  و اشغالگر ایرانی ، قاتل ژینای مایی ، جستجو کرد.

آنچە باعت شد انقلاب ژینا، مرزها را درنوردد و بە انقلابی سراسری در جغرافیای جعلی ایران و حتی جهان مبدل شود، بایستی در فلسفەی شعار ” ژن، ژیان، آزادی “جستجو کرد.

دردی مشترک کە در این شعار نهفتە است ، درد تمامی آزادیخواهان، استقلال طلبان و برابری خواهان است.

انقلاب ژینا، انقلابی است علیە اسمیلاسیون،کلونیالیزم ایرانی،آپارتاید ملی،زبانی،جنسیتی،طبقاتی،آیینی و فرهنگی و این عوامل بود کە نە تنها مابقی ملل دیگر را نیز با خود همراه کرد، جامعە جهانی را نیز ناچار بە شکستن سکوت در مقابلە با رژیم ایران کرد.

مردم کف خیابان همرزم و همصدا در صفوفی متحد و منسجم با دستان خالی بە جنگ رژیمی کە تا چنگ و دندان مسلح بود، رفتند، اما آنچە چرخەهای سریع این انقلاب را بە کندی کشانید، تنها سرکوب و کشت و کشتار بیش از حد رژیم نبود، بلکە سیاست ناکارآمد در رهبری و نبود اتحاد و انسجام و آمادگی کافی در صفوف احزاب ، جریانات و سازمانهای مخالف و اپوزیسیون رژیم ایران بود.

اگر چە در شرایط کنونی شعلەهای انقلاب ژینا تا حدودی فروکش کردە است اما آتش زیر این خاکستر، بسان آتشفشانی قدرتمند و فعال فوران خواهد کرد و گدازەهای این آتش تا سرنگونی و اخراج اشغالگر ایرانی فرو نخواهند نشست.

در همین راستا، بعنوان جنبش استقلال طلبان کوردستان، لازم و ضروری میدانیم کە ضمن تحلیل و انتقاد سازندە از عملکرد احزاب، جریانات و سازمانهای مخالف و اپوزیسون رژیم ایران در یک سال اخیر، در سریعترین وقت ممکن و بدون اتلاف وقت، «در چارچوب پارادایم ژن-ژیان-آزادی متحد شویم، مبارزه را گسترش و به سرانجام برسانیم»

رژیم ایران در ضعیفترین وضعیت ممکن خود، چە در سطح درونی و چە در سطوح جهانی و بین المللی قرار گرفتە و روز بە روز از مشروعیت نداشتەاش کاستە میشود و بسوی انزوای کامل در جامعە جهانی گام برمیدارد.

نگاه ما بە آیندە انقلاب ژینا، نگاهی روشن و امیدوارکنندە است و همین امر باعت شدە است کە امروز در کنار یکدیگر در خصوص این انقلاب بە گفتگو و تبادل نظر بپردازیم، اما لازم است اشتباهات تاریخ  گذشتەمان را تکرار نکنیم و از آزمونهای قلعە دمدم، شورش سمکو، جمهوری کوردستان و انقلاب ١٣٥٧ خورشیدی درس بیاموزیم و آنچە را آزمودەایم، بار دیگر نیازماییم چون آزمودە را آزمودن خطاست.

اگر با اتحاد و گفتمانی واحد بە مبارزە با اشغالگر ایرانی نرویم، چە بسا از پیماننامەهای سایکس پیکو، لوزان، قصر شیرین و جنگ چالدران  را هم بدتر بر سرمان خواهند آورد، پس اجازە ندهیم ایرانیان اشغالگر ، اعم از چپ و راستشان، اسلامی و کمونیستشان،  مجاهدینی و جمهوری اسلامی شان، سلطنت طلب و تمامیت خواهشان و در کل شاه و شیخشان…  صفوف ملت کورد را با طرحهای شومشان،  و با سیاست تفرقە بنداز و حکومت کن کە در اتاقهای فکری ساواک پیشین و سپاه پاسدارن کنونی پی ریزی میشود، بر هم بزنند و خواست ملت کورد و دیگر ملل خاک اشغال شدە کە همانا استقلال خواهی و رهایی از یوغ استعمار ایرانیست را بە بیراهە بکشانند.

ما بعنوان احزاب و جریانات سیاسی ملت کورد در روژهلات کوردستان جهت نیل بە آزادی و رسیدن بە حاکمیت سیاسی و ملی، بایستی با تاسیس و بنیانگذاری مرکز یا جبهەای واحد، مشترک وملی ،  متشکل از همەی جریانات سیاسی، با تشکیل کمیتە و هیئتهای سیاسی، دیپلوماسی، صدای معترضان و خواستهای اساسی انقلابیون کف خیابانها را بە جامعە جهانی برسانیم و همزمان با تشکیل کمیتەهای مشترک و واحد مالی، میدیایی ، نظامی و … بە مبارزات حق طلبانە ملت کورد در روژهلات کوردستان، با قدرت همبستگی و پیروزی در اتحاد، معنا و مفهومی واقعی ببخشیم.

با سپاس

جنبش استقلال طلبان کوردستان

Comments

comments

پاسخی بگذارید