نامه ی سرگشاده فعال سیاسی کورد جهت تغییر جهت حملات امریکا و متحدانش از سوریه به ایران

فروردین ۲۵, ۱۳۹۷

متن نامه:

#درخواست_حملە_موشکی_بە_ایران
#A_Request_For_Missile_Attacks_On_Iran
#Requête_pour_des_attaques_de_missiles_contre_lIran
‏‎#داواکاریی_هێرشی_مووشەکی_بۆ_سەر_ئێران
ایران برافروزنده ی شعلەهای آتش جنگ افغانستان، عراق ، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن می باشد اما تاکنون و علیرغم مدارک و مستندات فراوان و خطابه ها و تهدیدهای آشکار رهبران و مسئولین سیاسی و نظامی اش در رابطه با جنگ افروزی، تاکنون خود در امان مانده است.
همسایگان دیکتاتور رژیم ایران یکی بعد از دیگری توسط امریکا و همپیمانانش بە این امید کە منطقە خاورمیانە بار دیگر روی ارامش و دمکراسی را بە خود ببیند، ساقط شدند. اما نە جنگ در خاورمیانە بە اتمام رسیدە است و نە دیکتاتوری ، درست است که بر طبق رویکرد کنونی، دیکتاتوریت در این بخش از جهان بە افول نزدیک است، اما هنوز پایان نیافتە است و در صورت کُند ماندن روند، امکان قدرت گیری بیشتر دیکتاتوری و در نتیجه طولانی شدن عمر آن و تداوم کشتارها و ژنوسایدها و گسترش حملات شیمیائی، وجود دارد.
بدیهی است که، تا زمانی کە رژیم ایران و حکومت کنونی آن پابرجا بمانند، نە خاورمیانە و نە جهان روی آشتی و آرامش بە خود نخواهد دید. اگر جهان خواهان آراش و صلح و تداوم انسانیت و انسن در این بخش از جهان است باید نیک واقف باشد که برای کشتن یک مار نیاز است سر مار را لە کرد، قطع دیگر بخشهای ماری که تدریجتا به اژدها تبدیل می شود، کارساز نیست.
اما سر مار کجاست کە تروریسم روز بە روز در جهان مقتدرتر میشود و آرامش از جهان سلب می گردد و تلاشها به نتیجه نمی رسند؟
جنگ داخلی در افغانستان، عراق و اینک سوریە و یمن و فلسطین و لبنان، تاکنون تا حدود فراوانی موجبات تقویت گروههای تروریستی و حامیانشان را فراهم آورده است. لذا، ابتدا باید سر مار و منبع و سرچشمە ترور و تروریسم را خشکاند کە همانا رژیم ایران و جمهوری اسلامی ایران است. نیک بدانید که اگر این دوزخ در حال شعله ورتر شدن تروریسم از ریشە و بُن خشکانیدە نشود هیچ ضمانتی وجود ندارد کە دگر بار و هر بار در قسمتی دیگر از جهان، سر در نیاورد و زبانه نکشد.
از اینرو نیروهای دمکرات و آزادیخواه در چنین شرایطی و برای برون رفت از بحران خاورمیانە باید بە امریکا و همپیمانانشان این اندیشه را بدهند کە حملە نظامی و موشکی و همزمان تقویت نیروهای اپوزیسیون را در صدر کار و برنامەهایشان قرار بدهند.
شب چهاردهم اوریل شاهد حملات گسترده موشکی به بخشی از مراکز تحقیقاتی اسد در سوریه بودیم که نظیر انرا حدود یک سال و نیم قبل نیز دیدیم که این حملات در ادامه روند نابودی داعش بوده است، اما هر چند حملات موشکی بە سوریە جدای از رژیم بشار اسد، رژیم ایران را نیز تضعیف خواهد کرد اما حملە موشکی امریکا و هم پیمانانش بایستی متوجه خود ایران میبود نە بە سوریە و یا منافع ایران.
از اینرو، بنده به عنوان یک فعال سیاسی کورد، از امریکا و نیروهای ائتلاف، درخواست دارم تا حملات موشکی بە ایران را نیز در صدر برنامه های ضدتروریستی خود قرار بدهند .امید است که این درخواست از سوی دیگر فعالین و آزادیخواهان ملیتهای گوناگون محصور در ایران انجام گیرد و به خواستی همگانی بدل گردد.

Comments

comments

پاسخی بگذارید