بیانیه مشترک فعالان چپگرا و آزادیخواه در حمایت از آزادی اوجالان

جمعی از فعالان چپ‌گرا و آزادیخواهان روژهلات کوردستان و ایران در داخل و خارج میهن در بیانیه‌ای مشترک ضمن محکوم کردن توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان خواستار آزادی رهبر خلق کورد شدند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

“ما خواهان آزادی «عبدالله اوجالان» هستیم

با استناد بە مبانی پایەای و طبیعی حقوق بشر هیچ فردی را نمی‌توان به دلیل ابراز عقیدە و فعالیتهای سیاسی متهم و محکوم به زندان کرد و او را از ادامەی حیات سیاسی خود منع نمود. حق آزادی بیان و عقیده و آزادی شرکت در فعالیت‌های سیاسی حق لاینفک هر فرد و انسانی در جامعه‌ی انسانی امروز می‌باشد. در همین راستا، انسان برای تحقق حقوق خود می‌بایست در راهی کە بە آن معتقد است، بە شیوەی دمکراتیک در تلاش باشد و در این راە نباید هیچگونە قوانین سرکوب‌کنندە و تبعیض‌آمیزی امنیت جانی و اجتماعی وی را بە مخاطرە بیندازد.

اوجالان، نظریه‌پرداز و سیاستمدار و یکی از رهبران ملت کورد، در ۱۵ فوریە سال ۱۹۹۹ مصادف با ۲۶ بهمن سال ۱۳۷۷ طی یک توطئەی بین‌المللی در کشور کنیا بطور ناگهانی پیش چشم جهانیان ربودە و بە دولت دیکتاتور و فاشیست ترکیە مسترد شد. از آن زمان تا بە حال قریب بە بیست‌وسە سال است کە ایشان در شرایط انزوای مطلق در سلولهای انفرادی زندان امرالی بدون برخورداری از حقوق پایه‌ای یک زندانی سیاسی بسرمی‌برد.

در این سالها ایشان بدون برخودراری از حقوق اولیە همچون ملاقات مستمر با خانوادە، دیدار منظم با کانون وکلای خویش، نگهداری در شرایط مطلوب آب و هوای و دریافت بە موقع امکانات بهداشتی و درمانی منع شدە و در شرایط طاقت‌فرسای شکنجەی روحی و روانی از سوی نهادهای امنیتی زندان، بسر می‌برد. این در حالی است کە سازمان «منع شکنجەی اتحادیە اروپا» مشهور بە «CPT» بارها بە دلیل شرایط نامطلوب نگهداری ایشان بە مسئولین دولت ترکیە هشدار دادە، اما این هشدارها نادیده گرفته شده است.

پس از ربودن اوجالان، اعتراضات وسیعی در سراسر دنیا بە وقوع پیوست. حجم گسترده این اعتراضات، نقش کلیدی ایشان در راستای حل مسئلەی کورد بطور مسالمت آمیز برای جهانیان را به تصویر کشید. ایشان بعد از دستگیری، چندین بار بطور یکجانبە در فراهم‌ساختن شرایط مذاکرە کوشیدند و در آخرین مورد، سال ۲۰۱۳ در روند پیشبرد صلح در ترکیە نقش بسزای ایفا نمود کە متاسفانە این روند بە دلیل عدم پایبندی دولت ترکیە بە تعهدات خود، بی‌نتیجە ماند.

این وضعیت نامناسب صرفأ بە شخص اوجالان محدود نمی‌شود، بلکە طبق آماری کە توسط سازمان (KONDA) بە درخواست سازمان حقوق بشر ترکیە (İHD) ارزیابی و اخیرا منتشر شدە است بیش از ۲۲۵ هزار نفر بە دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی از سوی دولت ترکیە دستگیر و زندانی شدەاند. همچنین در گزارش آن سازمان درخصوص وضعیت نامطلوب آزادی بیان در ترکیە اشارە و آورده شده که ۴۷ درصد از زندانیان را ترک‌ها و ۳۹ درصد از آنها را کردها تشکیل می‌دهند. این وضعیت نشان از یک وضعیت اضطراری در ترکیە دارد که می‌بایست آنرا محکوم نمود. همچنین وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیکتاتوری و فاشیستی دیگر، به ویژه ایران در وضعیتی اسفناک می‌باشد.

بسیاری از نهادها و سازمانهای بین‌المللی، سیاسیون و شخصیت‌های جهانی بر این باورند کە مقولات برون‌رفت از وضعیت موجود و از سرگرفتن روند صلح در ترکیە بە آزادی اوجالان بستگی دارد. ما بعنوان جمعی از فعالان چپ‌گرا و آزادیخواه در ایران و شرق کوردستان، با امظای این بیانیه در وهله‌ی نخست سیاست‌های سرکوبگرانەی دولت ترکیه را محکوم کردە و خواستار آزادی بدون‌ قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی بە ویژە عبدالله اوجالان هستیم. همچنین از کمیسیون حقوق بشر اروپا، شورای اروپا و سازمان ملل متحد درخواست می‌کنیم کە آزادی بدون قید و شرط ایشان و دیگر زندانیان سیاسی را از دولت ترکیە خواستار شوند. لازم است فشارهای خود بر دولت غیردمکراتیک ترکیه را با هدف تحقق این مطالبات افزایش دهند تا این دولت مجبور بە پذیرش قوانین و استانداردهای بین‌المللی در رابطە با بازداشت زندانیان سیاسی و شیوه برخورد با آنها براساس استانداردهای بین‌المللی (قوانین نلسون ماندلا) گردد.

نه به انزوای عبدالله اوجالان!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!”

امضا کنندگان:

۱.حاتم منبری، تحلیلگر سیاسی

۲.محیە ایرجی، فعال سیاسی چپ و کمونیست

۳.هیرش علیزاده، تحلیلگر سیاسی

۴.پروین ازاد، فعال حوزەی زنان و کودکان

۵.عزیز ماملی، حقوقدان

۶.بهرام رحمانی، نویسنده و روزنامه‌نگار

۷.علی کریمی، تحلیلگر سیاسی

۸.سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان

۹.نجم‌الدین غولامی، هنرمند و ناظر سیاسی

۱۰.احمد اسکندری، نویسنده

۱۱.خلیل غزالی، روزنامەنگار آزاد

۱۲.امین چیرە، مدیریت پلاتفرم زاگرس

۱۳.دیاکو مرادی، روزنامەنگار و فعال مدنی

۱۴.سید محمد ناصح نقشبندی، نویسنده

۱۵.بیستون برواری، ناظر سیاسی و روزنامه‌نگار

۱۶.کاروان سعید، فعال سیاسی

۱۷.بهزاد پیر موسا، فعال سیاسی

۱۸.کاکشار اورامار، نویسنده و روزنامه‌نگار

۱۹.باباشیخ ناصری، نویسنده و فعال سیاسی

۲۰.دکتر طاهر اردلان، فعال سیاسی

۲۱.سامان محمودی مقدم، فعال مدنی

۲۲.جاسم مردانی، فعال محیط زیستی و مدنی

۲۳.سعید سنندجی، فعال حقوق بشر

۲۴.آرش آزاد، فعال کارگری

۲۵.پدرام معینی، فعال سیاسی

۲۶.دکتر عباس منصوران، کنشگر سیاسی و کارشناس اپیدمیولوژیک

۲۷.فرزام معینی، فعال سیاسی

۲۸.فوزیه اخوان، فعال مدنی

۲۹.مینو فروغ، فعال حقوق بشر

۳۰.اصغر سلیمی، کنشگر سیاسی

۳۱. رضا منوچهری، روزنامەنگار

۳۲.شمال میرزا، فعال سیاسی و مدنی

۳۳.امجد حسین پناهی، فعال سیاسی و حقوق بشر

۳۴.عبدالله حجاب، نویسنده و فعال سیاسی

۳۵.افسانه بهشتی زاده

۳۶.بهزاد سهرابی، فعال کارگری

۳۷. اسدالله ساعدی، فعال مدنی

۳۸. ژیان احمدی، ماموستای مسجد

۳۹.سامان احمدی، فعال سیاسی

۴۰.عبدالله قریشی، ناظر سیاسی

۴۱.بهرام آبتین، مبارز سیاسی

۴۲.ناصح نقشبندی، فعال مدنی

۴۳.سیمین اصفهانی، فعال سیاسی

۴۴.الاهه صدر، فعال سیاسی و حوزه‌ی زنان

۴۵.دکتر همایون شعبانی

۴۶.حمید صلواتی

۴۷.شیرین صابر عبدالله

۴۸.کریم مرسنه، روزنامەنگار و فعال سیاسی

۴۹.فریدون میتران، ناظر سیاسی

۵۰.مجید آژنگ، مبارز و فعال سیاسی

۵۱.کامران پارسای، روزنامەنگار

۵۲.فرهاد جهان میهن، استاد دانشگاه

۵۳.فرخ معانی، فعال سیاسی

۵۴.عزیز معینی، فعال سیاسی

۵۵.حسین خرمی، فعال سیاسی

۵۶.حمید مهدی پور، ناشر

۵۷.آزاده معینی، فعال مدنی

۵۸.دکتر عبدالله ابراهیم زاده، ناظر سیاسی

۵۹.مجید باقری، فعال سیاسی

۶۰.علی دماوندی، روزنامەنگار و فعال سیاسی

۶۱.ابوزید گردی، فعال حقوق بشر

۶۲.نوید معینی، ناظر سیاسی

۶۳.صدیق بابایی، نویسنده و ناظر سیاسی

۶۴.شیرکو جهانی، فوق لیسانس علوم تربیتی

۶۵.مظفر شرفی، فعال مدنی

۶۶.رضا مصطفی سلطانی، فعال سیاسی و ارزیاب ارتباطات راه دور

۶۷.محمد حسن امینی، روزنامەنگار

۶۸.بهار عباسی، روزنامەنگار

۶۹.رشاد مصطفی سلطانی، فعال سیاسی

۷۰.دکتر مصطفی شمامی، دکترای علوم سیاسی

۷۱.آزاده محمد زاده، روزنامەنگار و فعال سیاسی

۷۲.صلاح عباسی، تحلیلگر سیاسی

۷۳.رزگار بهاری، روزنامەنگار

۷۴.منصور رضوی، مهندس عمران

۷۵.حسن نقشبندی،

۷۶.محمد براری، معلم بازنشته

۷۷.ایوب فخرالعمایی، مربی

۷۸.یدالله علی پناه

۷۹.نعمت علی آبادی، ناشر کتابخانەی ارزان

۸۰.فرامرز بهار، فعال سیاسی

۸۱.عبدالله ابراهیمی، فعال سیاسی

۸۲.حسن ابراهیمی، فعال سیاسی

۸۳.اصغر معیری، فعال سیاسی

۸۴.اصغر فتاحی، کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق

۸۵.گلاویژ ماورانی، فعال سیاسی

۸۶.مختار داودی، مهندس عمران

۸۷.مراد عظیمی، کنشگر سیاسی و مترجم کتاب انقلاب روژاوا

۸۸.رحمان جوانمردی

۸۹.سردار ولدبیگی، عضو رهبری همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

۹۰.بهمن ستاری، کنشگر سیاسی

۹۱.زمان مسعودی, فعال سیاسی جنبش بین‌المللی زنان

۹۲.مریم حکمت شعار، فعال سیاسی حقوق زنان

۹۳.شکوفه، فعال سیاسی عضو راوا

۹۴.امید یوسفی، کنشگر سیاسی

۹۵.حمید ساتعی، کنشگر سیاسی

۹۶.ابراهیم رستمی، کنشگر سیاسی

٩٧.مجتبی سعادت، کنشگر سیاسی

۹۷.یدالله بلدی، کنشگر سیاسی

۹۸.افسر عزیزیان، کنشگر سیاسی

۹۹.ابراهیم توانگر، کنشگر سیاسی

۱۰۰.مهدی مجتهدپور،کنشگر سیاسی

۱۰۱.سیروس دهکردی، کنشگر سیاسی

۱۰۲.عبدالله صالح‌زاده، کنشگر سیاسی

۱۰۳.حسین مقدم، فعال جنبش رادیکال کارگری

۱۰۴.میترا درویشیان، نویسنده و فعال حقوق بشر

۱۰۵.شهین پویا مقدس، عضو اجرایی کانون زندانيان سياسی خارج از کشور

۱۰۶.بسی شاماری، مسئول دیده‌بان ایران و نهاد اجرای ایران تریبونال

۱۰۷.رویا صادقی، هنرمند و فعال حقوق زنان

۱۰۸. کاوه دادگری، کنشگر سیاسی

۱۰۹.حسین صفا کن، کنشگر سیاسی

۱۱۰.فرشته مولودی، کنشگر سیاسی

۱۱۱.ایوب دباغیان، فعال سیاسی چپ و کمونیست

۱۱۲.فرزانه دادگر، کارشناس ارشد روانشناسی

۱۱۳.جلال سبزواری، دکتر زبان و ادبیات فارسی

۱۱۵.بهرام طلوعی، فعال سیاسی

۱۱۶.فرشته محمدی، فعال سیاسی سوسیالیست

۱۱۷.محبوبه مشکین، نماینده‌ی اتحاديه پرستاران مالمو

۱۱۸.فرهاد بشارت، فعال سیاسی سوسیالیست

۱۱۹.داود ورزقان، مدافع استقرار دولت انقلابی پرولتاریا

۱۲۰.کاوه آهنگری، فعال سیاسی لیبرال

۱۲۱.حسین خلیفی، سیاستمدار

۱۲۲.حسن شفیعی، شاعر

۱۲۳.هادی صوفی‌زاده، ناظر سیاسی

۱۲۴.ریبوار معروف‌زاده، دانشجوی علوم سیاسی

۱۲۵.سیوان سعیدیان، هنرمند

١٢۶. مطلب احمدیان، زندانی سیاسی رجایی‌شهر کرج

١٢٧. گلاله آقابرایی، روزنامه‌نگار

١٢٨. کمال رسول کریم، روزنامه‌نگار

١٣/٢/٢٠٢٢

Comments

comments

پاسخی بگذارید