پیام بە مردم انقلابی: همپیمانی استقلال طلبان کوردستان

ابتدا سلام میفرستم بە روح و روان پاک شهدای انقلاب نوین راه آزادی
درود میفرستم بە مقاومت و روحیە انقلابی همەی مردم مبارز و بپاخاستە علیە دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران
سلام و درود بە ارادە والا و پودلاینتان

انچە در ابتدا با مرگ ژینای کوردستان آغاز شد ، اعتراضی بود بە سیستم ولایت فقیهی جمهوری اسلامی ایران، کە با شعار زن زندگی آزادی شعلەور شد، اعتراضات بە مرگ ژینا بە رهبریت کوردستان و با محوریت زنان، با شعار زن زندگی آزادی بعد از چهلم مرگ ژینا وارد مرحلە و فاز نوینی شد و از اعتراض بە انقلاب مبدل شد. و آنچە امروز در جریان است انقلابیست سراسری علیە تمامیت نظام و حکومت رژیم اسلامی ایران.

تظاهرات و نارضایتیها از مرز اعتراضاتی عادی گذر کردە و بە انقلابی تمام عیار تبدیل شدە کە از چندین لحاظ حائز اهمیت است .

اول اینکە: همە اقشار جامعە را در برگرفتە است، از مردمان ثروتمند و دارای سرمایە تا مردمان سطح متوسط ، کم دارمد و فقیر جامعە ، از ستارەهای شناختە شدە دنیای هنر و ورزش تا مهندس و دکتر و کارگر و کارمند

دوم : رهبری و حضور فعال زنان کە بسیار مهم و اساسیست

سوم: جرقەی این انقلاب در کوردستان زدە شد و ملت کورد توانست همەی ملل دیگر را با خودش همراه کند.

چهارم: نسلی کە رهبری این انقلاب را عهدە دار است، نسلی ست کە نزدیک بە نود درصد جمعیت فعلی ایران را تشکیل میدهد، نسلی کە بعد از انقلاب ١٣٥٧ متولد شده ، نسلی کە خودش را ملزم و متعهد بە سیستمهای ائیدئولوژیکی نمی داند.
نسل جوان و مترقی امروزی، نیازهای اولیه و اساسی متناسب با شان و کرامت انسانی خود را می طلبد دسترسی آسان به خوراک و پوشاک و مسکن و دارو، آزادی بیان و عقیدە، دمکراسی ،تفکیک و جدایی دین از سیاست را می طلبد، بە لائیسیتە و سکولاریسم معتقد هست،
نسل امروز، نسلی مترقی و تحصیلکردە، آگاه و با شعور است که نسبت به اتفاقات اطراف خود بی اهمیت نیست اعتراض می کند و متحد می شود و برای نابودی ظلم از جان مایه میگذارد،این نسل ، ما را به آینده مان امیدوار و مفتخر ساخته است .

به مدیریت انقلاب ادامه دهید،سنگر و مانع بسازید تا نیروهای سرکوبگر رژیم بە راحتی نتوانند نزدیک شوند، محاصره شان کنید، اگر به عده ای از روبرو حمله کردند عده ای از پشت به سمت آنها بروید و از همدیگر حمایت کنید تا کمتر خسارت ببینیم،

مدیریت کنید و مستاصل شان کنید،ما با انگیزه ی دفاع از جانمان بیرون می آیم و آنها برای داشتن درامد و گرفتن اندک پولی، انگیزه آنها مالی ست و به اندازه ای قوی نیست که بخواهند بابتش جان بدهند،مطمئن باشید با تداوم حضور در خیابان‌ها تعداد آنها همچنان کمتر و کمترخواهد شد و شما پیروز در این شورش و انقلاب خواهید بود و این سرزمین با دستان شما آباد خواهد شد.

ما در خارج و دیاسپورا مشغول مذاکره و گفتگو و جلسه و نامه نگاری با کشورها، جهت جلب توجه آنها به حرکت انقلابی و جلب حمایت آنها از مردمانمان هستیم که تا حدود زیادی موفق شدیم و این عامل مهمی خواهد بود که آنها نیز رژیم را تحت فشار قرار دهند. فشار از داخل و خارج همزمان آنها را از پا خواهد انداخت.
با ادامە انقلاب ، جامعە جهانی ناچار بە موضع گیری در مقابل رژیم شدە و رژیم ایران بیشتر از قبل در انزاوای سیاسی جامعە بین المللی قرار گرفتە و روز بە روز از مشروعیت نداشتەاش کاستە میشود، دیگر همگی قبول کردەاند کە این رژیم رفتنی ست و اگر بماند تهدیدی جدیست برای جهان و جامعە بشریت،

وزارت خارجە دولتهای فرانسه و آلمان نیز حمایت خود را از این انقلاب اعلام کردەاند و ما همچنان مشغول مذاکره و گفتگو هستیم.
ما توجه آنها را به شما جلب می کنیم و مجبور به حمایتشان می کنیم.
در مذاکراتی که با وزارت خارجە بریتانیا و دیگر کشورهای موثر سازمان ملل داشتەایم آنها اعلام کردەاند کە با جدیت به این مسئله اهمیت میدهند و در این راستا گامهای موثری برداشتە شدە است.
اما رهبری این انقلاب خود شما هستید شما هستین که به این انقلاب جهت میدهید ، مدیریت می کنید، همدیگر را در داخل حمایت می کنید و هیچ شهری را تنها نمی گذارید تا دشمن را خسته و درمانده کرده و شکست دهید .
رهبران این انقلاب و مسولان آینده آبادی این سرزمین شما هستید.

اطمینان میدهم کە خبرهای خوبی در جهت سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامی ایران در راه است پس:

ناامید نشوید بە اعتصابات ادامە دهید و همزمان در خیابان ها حضور داشته باشید ، بقیه را مجبور به حضور در اعتصابات کنید بار دیگری وجود ندارد اینبار تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا خون عزیزانمان به هدر نرود.

مردم انقلابی و مبارز امروزی این بار برای پایان دیکتاتوری بە خیابانها آمدەاند و ماندەاند تا بگویند : دیکتاتور بە پایان سلام کن، برای این بە خیابانها آمدەاند کە رژیم را در تمامیتش سرنگون کنند و بە این واقعیت پی بردەاند کە سرنگونی این نظام تنها راه رسیدن بە آزادی ست.

مردم میدونند کە دو راه در پیش دارند :
یا اینکە بە خانەهایشان برگردند و خیابانها را خالی کنند و با توجە بە شناختی کە رژیم از این مردم پیدا کردە و خوب متوجە شدە کە همە دشمنش هستند، کم کم و بە مرور همەی مردم را یکی یکی از بین میبرە.

یا اینکە جهت پیشگیری از کشتن همە ماها ، باید با هم تا سرنگونی این رژیم ادامە بدهیم ، و هزینە این خیلی کمتر از عقب نشینی ست.
پس یا ما باید با هم رژیم را از سر راه برداریم یا رژیم همگی ما را و این قانون طبیعتە : ذشمن را از بین نبریم او ما را از بین میبرە، ما او را نکشیم او ما را میکشە.

اما ارادە ما مردم و عزمی کە جزم کردەایم این است کە بر دیکتاتوری غلبە میکنیم ، برد و پیروزی برای ماست ، باختش ازان خامنەای و دار و دستەاش ، رژیم در برابر ارادە مبارزین و آزادیخواهان،بە زانو درآمدە ، و بدون شک یا ناچار بە فرار میشوند یا بە دست مردم انقلابی بە سزای اعمالشون میرسند.

نکتە مهم و اساسی این انقلاب در این هست ؛ مردمی کە در خیابانها حضور دارند، رهبری این انقلاب را عهدەار هستند نە حزب و جریانی از بیرون ، رهبری در درون انقلاب هست.

اما در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، لازم و صروری ست کە همەی ما با هم متحد و همصدا باشیم، همچنان کە تاکنون بودەایم، نە کوردها تنها هستند نە بلوچ و عرب و تورک آذری و فارس و کاسپین بقیە را تنها گذاشتند، پس با کلمە رمز ژینا و اتحاد سراسری، پیروزی آزان ماست.

Comments

comments

پاسخی بگذارید